Psycholingwistyczne aspekty przekładu i komunikacji międzykulturowejAbstrakt

PSYCHOLINGUISTIC PROBLEMS OF TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

Summary

The present article is dedicated to the problem of translation and intercultural commu-nication within the range of psycholinguistic.  The author researches various aspects of attributes typical for the given language and culture. Special attention is given to the system of linguistic similarities and differences between various languages that refl ect upon pa-rallels and diversities in the conceptual system of their users.  The comparison of Russian and Kazakh linguistic systems exemplifi es the differences in the national mentality. 

PSYCHOLINGWISTYCZNE ASPEKTY PRZEKŁADU I KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony problemowi tłumaczenia i komunikacji międzykulturowej w zakresie psycholingwistyki. W różnych językach można zaobserwować zbiór atrybutów, który charakteryzuje daną kulturę, pewne stereotypy, właściwe rodzimym użytkownikom języka, podobieństwa i różnice na poziomie leksykalno-semantycznym między użytkownikami dwóch różnych języków, za którymi kryją się różnice i podobieństwa w pojęciowym systemie myślenia użytkowników języka. Do elementów narodowej specyfi ki wspólnoty językowej, które utrudniają zrozumienie niektórych fragmentów tekstów obcojęzycznym odbiorcom, zaliczamy luki leksykalne (lexical gap/lacuna). W artykule omówiono przykłady luk frazeologicznych odzwierciedlających specyfi kę mentalności narodowej w językach kazachskim i rosyjskim.


Pobierz

Opublikowane : 2010-03-01


BajszukurowaG. (2010). Psycholingwistyczne aspekty przekładu i komunikacji międzykulturowej. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3652

Gulnur Bajszukurowa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).