Szyk wyrazów w języku rosyjskim i hiszpańskim: analiza konfrontatywna w perspektywie typologicznej, funkcjonalnej i generatywnejAbstrakt

WORD ORDER IN RUSSIAN AND SPANISH: CONTRASTIVE ANALYSISFROM THE TYPOLOGICAL, FUNCTIONAL AND GENERATIVE PERSPECTIVES

Summary

In this article word order (WO) in Russian and Spanish is compared from three theoretical posi-tions: language typology, functional sentence perspective and generative grammar. WO is seen interms of basic constituents in a simple sentence, as well as in a phrase. The tridimensional analysisrealized in this work made it possible to reveal both similarities and differences between the languages contrasted in relation to WO. Thus, typological comparison allows to observe a great analogybetween the two languages: both belong to a group of SVO languages and both have pragmaticWO. WO treatment within the functional framework also points out similarities between the langu-ages considered. Finally, the application of universal grammar in terms of principles and parame-ters contributes to extend the analysis scope and determine not only similarities between them (withrespect to the head parameter), but also some significant differences (in relation to the null subjectparameter). Thus, the use of three perspectives in this work enabled us to describe more fullya€complex, contradictory character of the phenomenon under analysis and explain some peculiarities of its functioning in Russian and Spanish.


Pobierz

Opublikowane : 2006-01-02


IgnatjewaN. (2006). Szyk wyrazów w języku rosyjskim i hiszpańskim: analiza konfrontatywna w perspektywie typologicznej, funkcjonalnej i generatywnej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3913

Natalia Ignatjewa  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).