СЕМИОЗИС РУССКИХ ЧАСТИЦ И КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТЕКСТAbstrakt

Tworzenie i funkcjonowanie partykuł rosyjskich a kontest komunikacyjny

Uważa się, że funkcja partykuł jako subznaków zawarta jest w pragmatycznej aktualiza-cji części wypowiedzi (zdania). Słowo funkcjonuje w społeczeństwie jako znak w wyniku określonego użycia: pragmatyczna część wypowiedzi jest podstawą do określenia istoty znaku. W związku z tym pojawia się pytanie: co stanowi pragmatyczny składnik sub-znaku, czyli wyrazu współznaczącego (synsemantycznego)? Z naszych analiz wynika, że pragmatycznymi składnikami rosyjskiej partykuły jako subznaku są funkcje dystynk-tywna i asocjacyjna, zaś kontekst komunikacyjny pełni funkcję sugestywną.

Semiosis of Russian particles and communicative context

It is known that the function of particles as sub-marks lies in the actualization of the pragmatic part of an utterance or a sentence. The mark becomes a mark owing to its definite usage in the society: the pragmatic part of an utterance is the basis for determining the essence of the mark. In this connection in this connection question: what does the pragmatic component of a submark or a syncategorematic word include? The analysis we have conducted shows that the pragmatic components of that has been Russian particle as a sub-mark are the distinctive and associative functions, but the communicative context performs the suggestive function. 


Pobierz


TsoiA. (1). СЕМИОЗИС РУССКИХ ЧАСТИЦ И КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4636

Aleksandr Tsoi  tsoyalex2002@gmail.com
Uniwersytet Łódzki  Polska