ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СОБЫТИЯ «САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ» ЯЗЫКОВЫМ СОЗНАНИЕМ АДРЕСАНТА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИAbstrakt

Artykuł ma na celu określenie sposobów odzwierciedlenia obiektu społeczno-medialnego „sankcje wobec Rosji” z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. Jako materiał badawczy posłużyły wypowiedzi Rosjan pobrane z zasobów internetowych. Autorka koncentruje się na trzech głównych komponentach (wydarzenie, ocena, emocje) stanowiących strukturę semantyczną badanego konceptu. Kształtowanie
społeczno-medialnego obiektu „sankcje wobec Rosji” opiera się na realizacji wielu binarnych opozycji, wśród których pierwszorzędne znaczenie ma dychotomia
„swój–obcy”.

Т. Воронцова, Речевая агрессия: коммуникативно-дискурсивный подход: автореф. дис. … д-ра филол. наук, Челябинский государственный университет, Челябинск 2006.

Т. Виноград, К процессуальному пониманию семантики, // Новое в зарубежной лингвистике: Прикладная лингвистика, Вып. XII, Прогресс, Москва 1983, с. 153.

Т. Чернышова, Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной России, Книжный дом «ЛИБРИКОМ», Москва 2014, с. 23.

А. Ростова, Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания (на материале русских говоров Сибири): монография, Издательство Томского университета, Томск 2000, с. 33-34.

Н. Бардина, Аксиологическая стратегия аргументативного дискурса современного английского языка (на материалах политической риторики и социально-бытового общения): дис. … канд. филол. наук, Иркутский государственный лингвистический университет, Иркутск 2004. с.79–80.

Н. Арутюнова, Е. Падучева, Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика, Вып. XVI, Прогресс, Москва 1985, с. 14.

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-21


KosovaO. (2020). ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СОБЫТИЯ «САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ» ЯЗЫКОВЫМ СОЗНАНИЕМ АДРЕСАНТА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5056

Olga Kosova  olgakosova34@mail.ru
Szkoła Pedagogiczna przy Uniwersytecie Federalnym Dalekiego Wschodu w mieście Ussuryjsk  Federacja Rosyjska
Doktor nauk humanistycznych, docent w Katedrze Nauczania Języków Romano-germańskich w Szkole Pedagogicznej przy Uniwersytecie Federalnym Dalekiego Wschodu w mieście Ussuryjsk. Autorka 39 prac naukowych, w tym monografii Стратегический потенциал отчуждения в интеракции: коммуникативные стратегии отчуждения (LAMBERT Academic Publishing, 2012). Zainteresowania naukowe: badania nad komunikacją internetową, forami dyskusyjnymi, strategiami komunikacji.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).