Взаимоотраженность смыслов и дискурсивная перспектива в художественном тексте


Abstrakt

Artykuł jest poświęcony niezbadanemu dotychczas mechanizmowi służącemu do wewnętrznej hierarchizacji dyskursu artystycznego. Wykazuje się, że fragmenty tekstów artystycznych postrzegane przez odbiorcę jako wyróżnione, aforystyczne i/lub kluczowe dla zrozumienia zawartego w utworze przekazu bardzo często posiadają jednocześnie następujące właściwości: (1) między pewnymi treściami zawartymi w odpowiednim fragmencie zachodzi relacja wzajemnego podobieństwa; (2) relacja ta ulega detrywializacji; (3) dany fragment wchodzi w mocny związek anaforyczny z poprzedzającym go fragmentem (poprzedzającymi fragmentami); (4) jego relacja dyskursywna z poprzednimi fragmentami jest w pewnym sensie przewidywalna. Demonstruje się również, iż omawiany mechanizm „lustrzanego odbicia” działa jednocześnie na wielu poziomach struktury znaczeniowej i z tej racji jest o wiele bardziej wyrafinowany, niż dobrze znane naukowcom środki dyskursywnego wyróżnienia


Słowa kluczowe

dyskurs; tekst artystyczny


Opublikowane : 2020-03-05


Zeldovych, G. (2020). Взаимоотраженность смыслов и дискурсивная перспектива в художественном тексте. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7804

Gennadiy Zeldovych  zeldowicz@yahoo.com
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4437-2802

Profesor, dr hab. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Kierownik Zakładu Semiotyki). Rusycysta, autor 5 monografii oraz około 70 artykułów naukowych. Prace lingwistyczne dotyczą semantyki partykuł, problemów kwantyfikacji, pragmatycznych aspektów funkcjonowania jednostek gramatycznych, morfoskładni, poetyki. Tłumacz poezji na język rosyjski (B. Leśmian, C. Norwid, poeci angielscy, hiszpańscy, portugalscy, francuscy).