Remake w najnowszej dramaturgii rosyjskiej (próba syntezy)


Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie popularnego w kulturze postmodernistycznej chwytu remake’u, który jest coraz częściej wykorzystywany przez autorów najnowszej dramaturgii rosyjskiej. Autorka podejmuje próbę scharakteryzowania i sklasyfikowania tego zjawiska, powołując się na prace rosyjskich oraz zagranicznych badaczy. Swoje wnioski autorka podpiera przykładami reinterpretacji utworów klasycznych (Antona Czechowa, Nikołaja Gogola, Fiodora Dostojewskiego, Iwana Gonczarowa, Lwa Tołstoja i in.) przez współczesnych dramaturgów.


Słowa kluczowe

dramaturgia rosyjska; remake; postmodernizm; nowy dramat

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Tyka, A. (2020). Remake w najnowszej dramaturgii rosyjskiej (próba syntezy). Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.8204

Anna Tyka  aniatyka@wp.pl
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8416-1404

Mgr, asystentka w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Z wykształcenia rusycystyka i germanistka. Zainteresowania badawcze: najnowszy dramat i teatr w Rosji, teatr minorytarny, intertekstualność; przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą eksperymentatorskiej twórczości Olega i Władimira Priesniakowów.

ORCID: 0000-0002-8416-1404

Kontakt: anna.tyka@us.edu.pl