В ПОИСКАХ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ : ТРОЙНОЙ ПОРТРЕТ ШЕ СТИДЕСЯТНИКОВ (РИММА КАЗАКОВА, АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ВАЛЕРИЙ ПЕТРОЧЕНКО В)Abstrakt

The subject of this paper is the oeuvre of three writers, who debuted in the sixties of the
previous century. One of them is a prose writer, the author of books for children and teenagers
(Albert Likhanov), remaining two are poets.
The author of this paper discusses their oeuvre as well as their lives. Rimma Kazakova
died not so long time ago, Pietrochenkov has emigrated thirty years ago and now he lives in
Washington, while Likhanov organizes help for children on a large scale.
Rimma Kazakova continued the tradition of the Silver Age. Her poetics referred to the
impressionism. She cultivated the poetry of philosophy and love, judged by many as feminist.
Her works define, peculiar to the end of fifties, ethical quests as well as negation of pathos
and propaganda.
The author calls Albert Likhanov a man who always swam against the tide. Since the
sixties, as a journalist he wrote about children and education`s problems. Currently he
popularizes reading in Russia, writes scholarly works in the field of pedagogy, sets up
journals for children, and devotes to the youngest his novels and short stories (e.g. Nobody,
Broken Doll). Likhanov is the supporter of ethical values to a large extent shaped by the
Eastern Orthodox Church.
The poet Valery Pietrochenkov devotes his works to Russia and its culture, first of all
to the Petersburg – his home town. His poetry refers to traditional pictures of Russian and
world-wide culture and history. His heroes are strong people who stand against the evil
– „saint old men” of the Orthodox Church, and great literary authors.
The three of presented authors (less known “shestidiesatniki”) connect humanistic and
ethical dimension of their writing and Christian values to which they headed for many
years.


Pobierz

Opublikowane : 2020-03-22


Zwonareva Łoła. (2020). В ПОИСКАХ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ : ТРОЙНОЙ ПОРТРЕТ ШЕ СТИДЕСЯТНИКОВ (РИММА КАЗАКОВА, АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ВАЛЕРИЙ ПЕТРОЧЕНКО В). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8626

Łoła Zwonareva Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).