Odchodzące w przeszłość pokolenie Sybiraków w prozie Michaiła Tarkowskiego


Abstrakt

W artykule autorka analizuje obraz starszego pokolenia Sybiraków w prozie współczesnego rosyjskiego pisarza Michaiła Tarkowskiego. Przedmiotem analizy są opowiadania, opowieści, szkice, a także powieść autora Toyota Cresta, co pozwala przedstawić bardziej szczegółowy portret mieszkańców ziem nad Jenisejem. W ramach badania autorka konkretyzuje samo pojęcie sybirak w twórczości Tarkowskiego, wyłaniające się typy pokoleniowych bohaterów, przedstawionych w jego utworach, charakterystyki męskich i żeńskich postaci na podstawie analizy ich wyglądu, zachowania, językowych przyzwyczajeń, podejścia do języka, stosunku do pracy i przyrody. Dodatkowo w artykule zaznaczone zostają również takie problemy jak dziedzictwo i konflikty pokoleniowe.


Słowa kluczowe

rosyjska proza współczesna; syberyjski tekst literatury rosyjskiej; Michaił Tarkowski; Sybirak/Sybiraczka; tożsamość pokoleniowa

Anisimov, Kirill V. et al. Regional’naya identifikatsiya i samoidentifikatsiya zhiteley Priyeniseyskoy Sibiri: etnograficheskiy, lingvokul’turologicheskiy, literaturnyy dyskursy. Krasnoyarsk–Lesosibirsk: Sibirskiy federal’nyy universitet, 2017 [Анисимов, Кирилл В. и др. Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири: этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы. Красноярск–Лесоси-бирск: Сибирский федеральный университет, 2017].

Belyayeva, Nataliya V. “Russkaya literaturnaya traditsiya v proze sovremennogo pisatelya Mikhaila Tarkovskogo.” Russkaya slovesnost’, no. 5, 2008: 41–44 [Беляева, Наталия В. “Русская литературная традиция в прозе современного писателя Михаила Тарковского.” Русская словесность, № 5, 2008: 41–44].

Isayeva, Marina A. “Pokoleniye.” Znaniye. Ponimaniye. Umeniye, no. 1, 2011: 265–268 [Исаева, Марина А. “Поколение.” Знание. Понимание. Умение, no. 1,2011: 265–268].

Ivanov, Vyacheslav V., Toporov, Vladimir N. “Ptitsy.” Mify narodov mira. Entsiklopediya. Vol. 2. Еd. Tokarev, Sergey. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1980, http://www.philologoz.ru/myth/birds.htm. Accessed 1 Aug. 2020 [Иванов, Вячеслав В., Топоров, Владимир Н. “Птицы.” Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. Ред. Токарев, Сергей. Москва: Советская энциклопедия, 1980, http://www.philologoz.ru/myth/birds.htm. Дата обращения:1 августа 2020].

Kargashin, Igor’ A. “‘Pod skal’pelem prirody i iskusstva…’ Poetika prozy Mikhaila Tarkovskogo.” Russkaya rech’, no. 2, 2017: 33–40 [Каргашин, Игорь А. “‘Под скальпелем природы и искусства…’ Поэтика прозы Михаила Тарковского.” Русская речь, № 2, 2017: 33–40].

Kovtun, Natal’ya V. “Malaya proza M. Tarkovskogo v kontekste ‘novogo realizma’.”Gumanitarnyy vektor, vol. 14, no. 5, 2019: 39–50 [Ковтун, Наталья В. “Малая проза М. Тарковского в контексте ‘нового реализма’.”Гуманитарный вектор, т. 14, № 5, 2019: 39–50].

Levada, Yuriy. “Pokoleniya XX veka: vozmozhnosti issledovaniya.” Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny, no. 5, 2001: 7–14, http://ecsocman.hse.ru/data/507/991/121902levada–7–14.pdf. Accessed 1 Aug. 2020 [Левада, Юрий. “Поколения XX века: возможности исследования.” Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, № 5, 2001: 7–14, http://ecsocman.hse.ru/data/507/991/1219/02levada–7–14.pdf. Дата обращения: 1 августа 2020].

Pushina, Lada Yu. “Pokoleniye kak sotsiokul’turnaya obshchnost’.” Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya Sotsial’nyye nauki, no. 3, 2011: 28–34 [Пушина, Лада Ю. “Поколение как социокультурная общность.” Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, № 3, 2011: 28–34].

Rasputin, Valentin G. Sibir’, Sibir’… Irkutsk: Sapronov, 2006, https://unotices.com/book.php?id=166432&page=6. Accessed 1 Aug. 2020 [Распутин, Валентин Г. Сибирь, Сибирь… Иркутск: Сапронов, 2006, https://unotices.com/book.php?id=166432&page=6. Дата обращения: 1 августа 2020].

Rytova, Tat’yana A. “‘Pokoleniye’ kak kategoriya sovremennogo literaturnogo protsessa.” Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, no. 4, 2009: 87–98 [Рытова, Татьяна А. “‘Поколение’ как категория современного литературного процесса.” Вестник Томского государственного университета. Филология, № 4, 2009: 87–98].

Smetanina, Svetlana. “Mikhail Tarkovskiy: Chto znachit byt’ russkim?” https://russkiymir.ru/publications/236843/. Accessed 1 Aug. 2020 [Сметанина, Светлана. “Михаил Тарковский: Что значит быть русским?” https://russkiymir.ru/publications/236843/. Дата обращения: 1 августа 2020].

Tarkovskiy, Mikhail. Izbrannoye. Novosibirsk: Istoricheskoye naslediye Sibiri, 2014 [Тарковский, Михаил. Избранное. Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2014].

Tarkovskiy, Mikhail. “Novyy dom teti Shury.” https://litresp.com/chitat/ru/T/tarkovskij-mihail/enisejskie-ocherki/6. Accessed 1 Aug. 2020 [Тарковский, Михаил. “Новый дом тети Шуры.” https://litresp.com/chitat/ru/T/tarkovskij-mihail/enisejskie-ocherki/6. Дата обращения: 1 августа 2020].

Tarkovskiy, Mikhail. Toyota-Kresta. Moskva: Izdatel’stvo “E,” 2016 [Тарковский, Михаил. Тойота-Креста. Москва: Издательство “Э,” 2016].

Tarkovskiy, Mikhail. Yenisey, otpusti!. Moskva: Veche, 2018 [Тарковский, Михаил. Енисей, отпусти!. Москва: Вече, 2018].

Val’yanov, Nikita A. Poetika M.A. Tarkovskogo: problema khronotopa i obraz geroya. Krasnoyarsk: KGPU im. V.P. Astaf ’yeva, 2019 [Вальянов, Никита А. Поэтика М.А. Тарковского: проблема хронотопа и образ героя. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019].

Yurtayeva, Irina A. “Tema truda v tvorchestve L.N. Tolstogo.” Fenomen truda v khudozhestvennom istolkovanii. Еd. Fukson, Leonid Yu. Novosibirsk–Kemerovo: NGTI–KemGU, 2013, https://nauchkor.ru/uploads/documents/5ad772b07966e14e3b478ad9.pdf. Accessed 24 Sep. 2020 [Юртаева, Ирина А. “Тема труда в творчестве Л.Н. Толстого.” Феномен труда в художественном истолковании. Ред. Фуксон, Леонид Ю. Новосибирск–емерово: НГТИ–КемГУ, 2013, https://nauchkor.ru/uploads/documents/5ad772b07966e14e3b478ad9.pdf. Дата обращения: 24 сентября 2020].

Zhigunova, Marina. “Sibiryak kak novaya natsional’nost’: mif ili real’nost’?” Tsentr L’va Gumileva, https://www.gumilev-center.ru/sibiryak-kak-novayanatsionalnost-mif-ili-realnost/. Accessed 1 Aug. 2020 [Жигунова, Марина. “Сибиряк как новая национальность: миф или реальность?” Центр Льва Гумилева, https://www.gumilev-center.ru/sibiryak-kak-novaya-natsionalnost-mif-ili-realnost/. Дата обращения: 1 августа 2020].


Opublikowane : 2020-12-29


PavlenkoS. (2020). Odchodzące w przeszłość pokolenie Sybiraków w prozie Michaiła Tarkowskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 50-64. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.03

Svetlana Pavlenko 
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7443-2856
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane i nienaruszające niczyich praw intelektualnych oraz autorskich.
Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z nieuczciwości naukowej ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć przypadki nieuczciwych praktyk (np. plagiat, wielokrotna publikacja, fałszowanie danych, ghostwriting, guest autorship).

Załączniki:
1. Oświadczenie autorskie
2. Oświadczenie_materiał ilustracyjny