Obrazy protestu w twórczości Aleksieja Polarinowa


Abstrakt

Przedmiotem analizy w artykule są obrazy protestu przeciwko autorytarnym formom sprawowania władzy w prozie Aleksieja Polarinowa, rozpatrywane z perspektywy zwrotu etyczno-politycznego oraz antropologicznego. O ile w powieści Центр тяжести zagadnienie protestu jest silnie osadzone w realiach społeczno-politycznych współczesnej Rosji, o tyle utwór Риф daje ogólny wgląd w psychologiczne czynniki uległości wobec despotycznych jednostek. Badania przywiodły do wniosku, iż w świetle omawianej twórczości motorem zmiany społecznej może być jedynie całościowa walka z problemem inercji.


Słowa kluczowe

Aleksiej Polarinow; protest; autorytaryzm; akcjonizm; podmiotowość

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja, polityka i performatyka. Kraków: Universitas, 2013.

Domańska, Ewa. “‘Zwrot performatywny’ we współczesnej humanistyce.” Teksty Drugie, no. 5, 2007: 48–61.

Domańska, Maria, et al. Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018–2024). Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2018.

Gudkov, Lev. “Inertsiya passivnoy adaptatsii.” Pro et Contra, yanvar’–aprel’, 2011: 20–42 [Гудков, Лев. “Инерция пассивной адаптации.” Pro et Contra, январь–апрель, 2011: 20–42].

Kolk, Bessel A. van der, Ducey, Charles P. “The psychological processing of traumatic experience: Rorschach patterns in PTSD.” Journal of Traumatic Stress, vol. 2, issue 3, 1989: 259–274.

Markowski, Michał Paweł. “Antropologia i literatura.” Teksty Drugie, no. 6, 2007: 24–33.

Polyarinov, Aleksey. Rif. Moskva: Inspiria, 2021 [Поляринов, Алексей. Риф. Москва: Inspiria, 2021].

Polyarinov, Aleksey. Tsentr tyazhesti. Moskva: Eksmo, 2018 [Поляринов, Алексей. Центр тяжести. Москва: Эксмо, 2018].

Późny Putin. Koniec rozwoju, koniec stabilności. Ed. Menkiszak, Marek. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2015.

Stryjakowska, Anna. “Podmiotowość postironiczna w powieści ‘Центр тяжести’ [‘Tsentr tyazhesti’] Aleksieja Polarinowa.” Między metafikcją a non-fiction. Podmiotowość w literaturze rosyjskiej końca XX – początku XXI wieku. Ed. Czerwiński, Grzegorz, Pańkowska, Ewa. 123–134. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020.

Wallace, David Foster. “E Unibus Pluram: telewizja a fikcja amerykańska.” Rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. Eseje i rozważania. Transl. Kozak, Jolanta. 35–123. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2016.

Włodarczyk, Michał. “Artykuł 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jako przykład instrumentalnego nadużycia w krajowym systemie ochrony praw człowieka.” Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ed. Jaskiernia, Jerzy, Spryszak, Kamil. 572–584. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2021-10-06


StryjakowskaA. (2021). Obrazy protestu w twórczości Aleksieja Polarinowa. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 31, 1-18. https://doi.org/10.31261/RSL.2021.31.04

Anna Stryjakowska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9429-2849
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).