Sląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad toższamością etniczną, narodową i reginonalnąAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska, Halina Rusek) 7

TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA MIESZKANCÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Tadeusz Siwek: Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu 11
Urszula Kaczmarek: Tożsamość regionalna mieszkańców Zaolzia 16
Halina Rusek, Lesław Werpachowski: Wymiary tożsamości regionalnej młodzieży pogranicza polsko-czeskiego 28
Grażyna Prawelska-Skrzypek, Bolesław Domański: Zróżnicowanie przestrzenne postrzegania własnego regionu przez mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 42
Irena Bogacz: Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu) 53
Janusz Spyra: Między Europą a zaściankiem. Żydzi na Śląsku Cieszyńskim na przestrzeni wieków 58
Barbara Żebrokowa: Gospodarcze podłoże tożsamości kulturowej Śląska Cieszyńskiego 77
Małgorzata Kiereś: Uwagi o zmianach kulturowych górali Śląska Cieszyńskiego. Wybrane zagadnienia z badań terenowych 89

IDENTYFIKACJA ETNICZNA NA POGRANICZACH I TERENACH TRANSGRANICZNYCH MATERIAŁY I IMPLIKACJE TEORETYCZNE

Roman Matykowski: Śląsk Cieszyński a Podbeskidzie. Świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego (spojrzenie geograficzne) 99
Andrzej Sadowski: Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko-białoruskim 115
Iwona Kabzińska: Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa. „Kultura polska” w rozumieniu Polaków z Białorusi 128
Mirosław Sobecki: Poczucie tożsamości narodowej a świadomość kulturowa młodych Litwinów i Białorusinów, uczniów liceów ogólnokształcących 140
Ryszard Kantor: Między identyfikacją narodową a regionalną. Przypadek Polskiej Orawy 146
Irena Bukowska-Floreńska: Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza 154
Anna Szyfer: Tożsamość kulturowa. Implikacje teoretyczne i metodologiczne 159
Jerzy Nikitorowicz: Tożsamość a akomodacja 168
Summary 176
Zusammenfassung 177

Pobierz

Opublikowane : 1997-01-01


Studia Etnonogiczne i Antropologiczne, R. (1997). Sląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad toższamością etniczną, narodową i reginonalną. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1924

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej