Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etnicznaAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 9

REGION, REGIONALIZM I POGRANICZE KULTUROWE JAKO PROBLEM BADAŃ

Irena Bukowska-Floreńska: Kultury regionalne w społeczeństwach nowoczesnych. Problemy i propozycje badawcze  15
Jerzy Damrosz: Wyznaczniki lokalno-regionalne i etniczne w badaniach zróżnicowania kultury nowoczesnych społeczeństw. Próba systematyki pojęć i problemów 23
Mieczysław Trojan: Regionalny i ponadregionalny wymiar współczesnych procesów społeczno-kulturowych w Europie. Zarys perspektywy badawczej 33
Barbara Bazielich: Problem regionalizmu w świetle europejskiej literatury dotyczącej sztuki ludowej 47
Anna Szyfer: Regiony pogranicza - grupy czy zbiorowość? Refleksje nad problematyką i metodami badań 57
Dorota Simonides: Więź regionalna a „mała ojczyzna” 65
Izabella Bukraba-Rylska: Na styku kultur: kategorie poznawcze i dylematy moralne77

ZDERZENIE I PRZENIKANIE SIĘ KULTUR NA POGRANICZACH

Urszula Kaczmarek: Zderzenie i mieszanie się społeczności i kultur na pograniczu polsko-niemieckim - casus Szczecińskiego 93
Zbigniew Jasiewicz: Lokalizm i regionalizm a migracje. Uwagi o związkach z terytorium na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski 105
Anna Barska: Wielokulturowość na Śląsku Opolskim 115
Maria Śmiełowska: Śląsk Opolski - pogranicze kulturowe a kwestie narodowe 127
Urszula Swadźba: Młodzież pogranicza kulturowego a jej identyfikacje narodowe 147
Marek S.  Szczepański: Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej. Przypadek Górnego Śląska 161
Krystyna Kossakowska-Jarosz: Badania śląskoznawcze: nieobecność kultury masowej 181

PRZYNALEŻNOŚĆ REGIONALNA A ŚWIADOMOŚĆ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ I ETNICZNEJ

Leon Dyczewski OFMConv.: Elementy znaczące tożsamości kulturowej regionu środkowo-wschodniej Polski 195
Robert Szwed: Uwarunkowania dystansu między grupami etnicznymi w Euroregionie Bug 209
Piotr Wąsala: Funkcje lidera w społeczności lokalnej regionu środkowo-wschodniego 225
Eugeniusz Kłosek: Tożsamość etniczna śląskiej ludności rodzimej jako element świadomości potocznej i przedmiot naukowej refleksji 245
Małgorzata Michalska: Religia jako wyznacznik tożsamości etnicznej ludności polskiej na Zaolziu 257
ks. Franciszek M. Rosiński: Rola duchowieństwa w kształtowaniu kultury regionalnej 267

ODRĘBNOŚĆ I ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE

Teresa Smolińska: O potrzebie utożsamiania się z regionem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne 283
Ryszard Kantor: Narodotwórczy i kulturotwórczy charakter regionalnych organizacji podhalańskich 299
Anna Brzozowska-Krajka: Regionalizm swoistą forma religii. Paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska 313
Paweł Schmidt: Żyć u siebie. Przejawy tożsamości społecznej wśród mieszkańców polskiego Spisza i Podhala 327
Iwona Kabzińska: Świadomość odrębności terytorialnej i kulturowej a kwestia identyfikacji regionalnej (na przykładzie Białorusi) 339
Olga Goldberg-Mulkiewicz: Zróżnicowanie regionalne Żydów polskich 353
Andrzej Peć: Mniejszość etniczna w społeczeństwie nowoczesnym. Informacja z badań tożsamości społeczno-kulturowej Żydów polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 363
Kazimiera Wódz. Jacek Wódz: Regionalizmy w perspektywie analizy: większość – mniejszość 375

Pobierz


Opublikowane : 1999-01-01


Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (1999). Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1925

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej