Miejsca znaczące i wartości symboliczneAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7

PRZESTRZEŃ ŻYCIA CODZIENNEGO

Viera Feglova: Pojmowanie przestrzeni lokalnej w aspekcie antropologicznym. Wyniki badań przeprowadzonych w kilku wsiach środkowej Słowacji 15
Maria Śmiełowska: Geograficzne i symboliczne wymiary przestrzeni życia. Przestrzeń w doświadczeniach zbiorowości Śląska Opolskiego 27
Paweł Schmidt: Przestrzeń życia codziennego. Przejawy tożsamości w identyfikacjach z przestrzenią grupy lokalnej 43
Grażyna Ewa Karpińska: Między swoim a obcym - świat bramy miejskiej kamienicy 55
Irena Bukowska-Floreńska: Dom rodzinny jako przestrzeń kulturowa 65
Alicja Kujawska: „W naszym ogródeczku” - z badań nad rola ogrodu przydomowego 83

PRZESTRZEŃ I MIEJSCA ZNACZĄCE A WARTOSCI SYMBOLICZNE

Jerzy Adamczewski: Antropologiczny wymiar przestrzeni młyna 93
Grzegorz Odoj. Andrzej Peć: Kapliczka i krzyż przydrożny jako miejsca znaczące 107
Małgorzata Michalska:  „Znaleźli cudowne źródełko i tam krzyż postawili”, czyli o uświęcaniu przestrzeni na przykładzie sanktuarium Krzyża Świętego na Sałajce w Górnej Łomnej (Zaolzie) 117
Jarosław Eichstaedt: Przestrzeń w apokryfach, przestrzeń apokryfów 129
Jacek Olędzki: ,,Czucie pychy" albo ludzie przeklętego honoru 141
Zygmunt Kłodnicki: Metody geograficzna i retrogresywna w badaniach nad genezą tradycyjnej kultury 153


Pobierz


Opublikowane : 2001-01-01


Studia Etnonogiczne i Antropologiczne, R. (2001). Miejsca znaczące i wartości symboliczne. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1928

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  Polska