Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pograniczaAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I POSTAWY TWÓRCZE

Władysław Jacher: Aktywność kulturalna jako czynnik więzi społecznej w społecznościach lokalnych i  regionalnych 15
Ryszard Kantor: Współczesna działalność kulturotwórcza na poziomie grupy lokalnej 27
Irena Bukowska-Floreńska: Postawy twórcze i aktywność kulturalna na Górnym Śląsku 37
Andrzej Brencz: Tworzenie się więzi regionalnych na „dawnym” i „nowym” pograniczu - przykład „regionu  kozła lubuskiego” 49
Helga Bieniusa: Współczesne formy aktywności twórczej we wsi Żyrowa w Opolskiem 63
Kornelia Lach: Aktywność kulturalna wspólnot lokalnych na pograniczu śląsko-morawskim 77
Adam Bobryk: Amatorska twórczość artystyczna mniejszości polskiej w Republice Litewskiej 1944-1991 93

TWÓRCZE POSTAWY JEDNOSTEK

Maria Śmiełowska: Twórcza aktywność jednostek w kreowaniu własnej przestrzeni lokalnej 109
Edyta Korepta: Wpływ nieprofesjonalnych pisarzy na rozwijanie świadomości regionalnej mieszkańców  pogranicza (na przykładzie twórczości Emanuela Grima w Cieszyńskiem) 127
Bronisława Dymara: Wiersze dzieci jako forma aktywności twórczej i przejaw związków z kulturą lokalną  137
Kinga Czerwińska: Współczesna twórczość samorodna - studium artysty 149
Tadeusz Mikołaj Trajdos: Twórczość Stanisława Wyrtla (Orawa, Zubrzyca Górna) 159
Grzegorz Błahut: Amatorskie kino Franciszka Dzidy w Chybiu jako wartość kulturowa lokalnej społeczności  171

KOMUNIKAT IKONICZNY I ZWYCZAJOWO-OBRZĘDOWY JAKO TWÓRCZA POSTAWA WOBEC TRADYCJI

Olga Goldberg-Mulkiewicz: Komunikat ikoniczny na pograniczu kulturowym i etnicznym. Żydowska wycinanka w procesie przemian 185
Zdzisław Kupisiński SVD: Liderzy w obrzędowości pogrzebowej i ich znaczenie w kontynuacji tradycji na  pograniczu regionów etnograficznych opoczyńskiego i radomskiego 203
Jozef Nowak: Zespoły kolędnicze z kozą i z koniem na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim 217
Barbara Bazielich: Niedźwiedzie tradycje 231

INSTYTUCJONALNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA A PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI

Stowarzyszenia kulturalne jako przejaw aktywności twórczej społeczności lokalnej pogranicza. Przykład  Gorzowa Wielkopolskiego 251
Joanna Świtała-Mastalerz: Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w  Opoczyńskiem. Idee i inspiracje 263
Tomasz Michalewski: Muzeum Regionalne i jego znaczenie w społeczności lokalnej (na przykładzie  działalności Konrada Mientusa) 281
Dobrawa Skonieczna: Prywatne „muzeum” „Ocalenie” - obraz życia i twórczości Jana Talika 297
Dorota Świtała-Trybek: Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej jako inicjator zróżnicowanych form życia kulturalnego 307


Pobierz


Opublikowane : 2003-01-01


Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (2003). Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pogranicza. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1930

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  Polska