[1]
KurczM., Północnosudańskie wsie nad Nilem u progu przemian, SEIA, t. 11, s. 257-281, grudz. 2011.