[1]
KoštialováK. i DarulováJ., „Kultúrne dedičstvo — v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska”), SEIA, t. 12, s. 229-2470, luty 2012.