Tom 13 (2013): Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pograniczaWspólnym rysem zamieszczonych w tomie tekstów jest próba uchwycenia oraz zinterpretowania semantycznego krajobrazu miasta, wraz z wielowymiarową analizą dynamicznych przemian, którym podlegają miejskie obszary kulturowe. Zebrane artykuły pokazują, iż przestrzeń współczesnego miasta stanowi przedmiot zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, kulturoznawców, architektów, etnologów i antropologów kulturowych. Interdyscyplinarna refleksja, umożliwiająca wieloaspektowe odniesienia i porównania, pozwoliła naświetlić z różnorakich perspektyw problem percepcji i wartościowania miasta, funkcjonalnych i symbolicznych przeobrażeń w nim zachodzących czy też wskazać na konkretnych przykładach intensywność tudzież konsekwencje kontaktów interkulturowych w kształtowaniu miejskiego życia i kultury. Stanowi to wymierny wkład  w pogłębianie wiedzy niezbędnej do wyjaśnienia zjawisk oraz procesów mających istotny wpływ na obecny obraz kultury miasta. Niewątpliwie publikacja ta posiada nie tylko walory poznawcze, ale także praktyczne, zwracając uwagę na znaczenie podjętej problematyki w kontekście jakości życia miejskiego. Powinna ona zainteresować socjologów, kulturoznawców, architektów, antropologów miasta oraz wszystkich tych, którzy z racji pełnionych funkcji mają realny wpływ na miejską rzeczywistość.


CAŁY NUMER
Magdalena Szalbot, Magdalena Szalbot, Odoj Grzegorz
1-4
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA I PRZESTRZENI KULTUROWEJ

PRZEMIANY I NOWE FUNKCJE

Brygida Smołka-Franke
Politechnika Śląska w Gliwicach Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
Szczepańska Magdalena
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Katedra Socjologii
POGRANICZE WSPÓLNOTY CZY DEZINTEGRACJI