Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest moim utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym intelektualnych oraz autorskich).
 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism lub wydawnictw do recenzji.
 • Złożenie tekstu do Redakcji "Średniowiecza Polskiego i Powszechnego" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe" CC BY-SA 4.0.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.


Teksty do tomu za 2024 rok przyjmujemy do 01.03. 2024.

 

1. Zasady ogólne

a) teksty prosimy nadsyłać logując się na portalu i zgłaszając tekst w systemie OJS: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPP
b) do druku przyjmowane są teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane
c) teksty przyjmowane są do trzech podstawowych działów:
– artykuły naukowe
– materiały źródłowe
– recenzje
d) przyjmuje się artykuły w wersji elektronicznej, obowiązkowo ze streszczeniem w języku polskim
e) przyjmujemy również teksty autorów zagranicznych, w językach obcych (angielskim, czeskim, niemieckim), z szerokim streszczeniem w języku polskim
f) teksty kierowane są do recenzji wewnętrznej i po uzyskaniu pozytywnej opinii, kierowane są do recenzentów zewnętrznych, specjalizujących się w badaniach danego okresu epoki średniowiecza
g) po otrzymaniu recenzji, autorzy zobowiązani są do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów oraz do dostosowania zapisów bibliograficznych zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
h) warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez autora
i) Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów
j) Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych


2. Przesyłane do Redakcji teksty prosimy przygotowywać według poniższego schematu:

a) na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:
– w przypadku artykułu i materiałów źródłowych w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora, afiliację wraz z numerem ORCID
– w wypadku recenzji informację bibliograficzną dotyczącą recenzowanej książki (pełne imię i nazwisko autora, tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, miejsce i rok wydania); imię i nazwisko autora recenzji prosimy umieścić pod treścią recenzji
b) teksty należy wprowadzić do systemu OJS, jako plik tekstowy (.doc, .docx, .rtf)
c) objętość artykułu nie powinna przekraczać półtora arkusza wydawniczego (ok. 60 000 znaków ze spacjami), recenzji – do pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami)
d) przy wszystkich załączonych ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie
e) do przesłanych tekstów (z wyjątkiem recenzji) należy dołączyć streszczenie w języku polskim (obejmujące ok. 1500–2000 znaków ze spacjami)
f) przesłany materiał prosimy uzupełnić informacją o aktualnym adresie do korespondencji, numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej.

3. Instrukcja wydawnicza

Tekst powinien zostać sformatowany według poniższych wytycznych.

Tekst główny:
- czcionka Times New Roman 12 punktów;
– interlinia 1,5 wiersza.
- materiał ilustracyjny– dokładnie opisany – prosimy by został dołączony w oddzielnych plikach, a miejsce, w którym powinien się znaleźć (tabele, rysunki, schematy, fotografie i in.), zostało oznaczone w tekście
Prosimy również o:
– zaznaczanie kursywy (italic) i pogrubienia (bold);
– zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów;
– numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy;
– wyraźne zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów


4. Aparat naukowy

— przypisy dolne

książka:

 • J. Kowalska, Historia Górnego Śląska, Katowice 1988, s. 7.

artykuł w książce/ pracy zbiorowej:

 • J. Kowalska, Historia Górnego Śląska, w: Górny Śląsk – wczoraj i dziś, red. J. Nowak, B. Szafraniec, Warszawa 1989, s. 31–45.

artykuł w czasopiśmie:

 • J. Kowalska, Historia Górnego Śląska, „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 1987, 3, 113, s. 15–22.

dokument elektroniczny:

inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, <dokładny link> [dostęp: 01.01.2021].

— spis literatury

książka:

nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, miejsce i rok wydania.

 • Kowalska J., Historia Górnego Śląska, Warszawa 1988.

rozdział w książce/ pracy zbiorowej:

nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł rozdziału, w: tytuł, red./ ed./ hrsg. inicjał imienia i nazwisko, miejsce i rok wydania, zakres stron.

 • Kowalska J., Historia Górnego Śląska, w: Górny Śląsk – wczoraj i dziś, red. J. Nowak, B. Szafraniec, Warszawa 1989, s. 31–45.

artykuł w czasopiśmie:

nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma w cudzysłowie” rok wydania, tom, numer, zakres stron.

 • Kowalska J., Historia Górnego Śląska, „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, 3, 113, s. 15–22.

dokument elektroniczny:

nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, <dokładny link> [dostęp: 01.01.2021].

Dla publkacji od 1990 roku należy ponadto podać nazwę wydawnictwa

Stosujemy skróty polskie (tamże, taż)

Więcej szczegółowych informacji podano w ogólnej instrukcji wydawniczej: 

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf (s. 2–5)

Uwaga:

 1. tytuły publikacji i artykułów – kursywa; tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych – pismo proste i w cudzysłowie,
 2. konieczne wyróżnienia w tytułach w cudzysłowie (np. J. Kowalski, „Lux ex Silesia”. Historia Górnego Śląska, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, s. 58), 
 3. numeracja czasopism i serii zapisana cyframi arabskimi,
 4. pauzy bez spacji (np. 25–35) między numerami tomów, części, zeszytów i stron, prosimy nie stosować łącznika (np. 25-35),

W nadsyłanych tekstach Autorzy proszeni są o stosowanie skrótów według niniejszego wykazu:

ACCP – Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438–1523, 1438–1525), wyd. B. Ulanowski, AKH, t. 6, Kraków 1891

ACI – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 1–3, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1902–1918

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, t. 1–25, wyd. O. Pietruski, X. Liske, A. Prochaska, Lwów 1868–1935

AKH – „Archiwum Komisji Historycznej [Polskiej] Akademii Umiejętności”

AKP – „Archiwum Komisji Prawniczej [Polskiej] Akademii Umiejętności”

Akta unji – Akta unji Polski z Litwą 1385–1791, Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932

AMetrKra – Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie

ANKr – Archiwum Narodowe w Krakowie

Annales – Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 1–11, ed. S. Gawęda, Warszawa 1997; lib. 11–12, ed. J. Wyrozumski, Warszawa 2000–2008

AOfKr – Acta Officialatus Cracoviensis w AMetrKra

AP – Archiwum Państwowe

AS – Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 1–7, wyd. Z.L. Radzimiński, P. Skobielski, B. Gorczak, Lwów 1887–1910

ASP – Akta Stanów Prus Królewskich, t. 1–7, wyd. K. Górski, M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, toruń 1955–Warszawa 1986

BCzart – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

BOssol – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

BP – Bullarium Poloniae, t. 1–6, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Romae–Lublin 1982–1998

BPAN – Biblioteka PAN (z podaniem miasta)

BurgKrak – Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski, Kórnik 1999

CDBoh – Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, t. 1, hrsg. G. Friedrich, Praha 1907 i następne tomy

CDHung – Codex diplomaticus Hungariae eclesiasticus ac civilis, ed. G. Fejér, t. 1, Budae 1829 i następne tomy

CDPruss – Codex diplomaticus Prussicus. Urkundensammlung zur ältern Geschichte Preussens, t. 1–6, hrsg. J. Voigt, Königsberg 1836–1861

CDSil – Codex diplomaticus Silesiae, t. 1–36, Breslau 1856–1936

CDSR – Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, t. 1, Leipzig 1889

CE – Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 1–3, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, A. Lewicki, Kraków 1876–1894

CP-H – „Czasopismo Prawno-Historyczne”

CV – Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430, wyd. A. Prochaska, Kraków 1882

Daniłowicz – Daniłowicz I., Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, t. 1–2, wyd. J. Sidorowicz, Wilno 1860–1862

DKMaz – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., wyd. B. Ulanowski, AKH IV, Kraków 1888

Dogiel – Codex diplomaticus regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, ed. M. Dogiel, t. 1–4, Wilnae 1758–1764

DSZK – Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego (1302–1453), wyd. Z. Perzanowski, Wrocław 1971

FRB – Fontes Rerum Bohemicarum, t. 1–5, Pragae 1871–1893

Hruszewski – Materiali do istorii suspil’no-političnich i ekonomičnich vidnosin zachidnoj Ukraini. Wyd. M. Gruševs’kij, „Zapiski Naukovego Tovarystva im. Ševčenka” 1905 (L’viv 1906), t. 63–64

Inventarium – Inventarium omnium et singulorum privilegiorum […] in Archivo Regni in arce Cracoviens, wyd. E. Rykaczewski, Lutetiae Parisiorum–Berolini–Posnaniae 1862

JH – Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, t. 1–2, hrsg. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948–1950

KDKK – Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. 1–2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874–1883

KDKW – Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. 1, z. 1, Wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, Kraków 1932

KDL – Kodeks dyplomatyczny Litwy, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1845

KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1–4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876–1905

KDMaz – Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863

KDmK – Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, cz. 1–4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879–1882

KDP – Codex diplomaticus Poloniae, t. 1–3, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1847–1858; t. 4, wyd. M. Bobowski, Warszawa 1887

KDSil – Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 1–3, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1956–1964

KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–4, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877–1881; t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908; t. 6. wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa–Poznań 1982; t. 7, wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak, Warszawa–Poznań 1985; t. 8–10, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Warszawa–Poznań 1989–1993; t. 11, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999

KHKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”

Knigi – Knigi Polskoj Koronnoj Metriki XV st. T. 1. Księga nr 10 z lat 1447–1454, wyd. A. Masłowski, W. Graniczny, w: Monumenta iuris, t. 2. Warszawa 1914

KTyn – Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, Lwów 1875

KUJ – Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, t. 1–5, wyd. Ż. Pauli, Kraków 1870–1900

Kw. Hist. – „Kwartalnik Historyczny”

KZSP – Katalog zabytków sztuki w Polsce

LB – (Długosz Jan) Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1–3, wyd. A. Przeździecki, w: Opera omnia, t. 7–9, Kraków 1883–1884

LBS – Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, hrsg. C. Grünhagen, H. Markgraf, t. 1–2. Leipzig 1881–1883

LEC – Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, hrsg. F.G. von Bunge. [Abt. 1] Bd. 1–11; [Abt. 2] Bd. 1–3, Reval–Moskau 1853–1914

Lites – Lites ac res gestae inter Polonos Oridemque Cruciferorum, wyd. 1, t. 1–3, wyd. T. Działyński, Poznań 1855–1856; Supplementum, oprac. Z. Celichowski, Poznań 1880; wyd. 2, t. 1–2, wyd. I. Zakrzewski; t. 3, wyd. J. Karwasińska, Poznań 1890–Warszawa 1935; wyd. 3, t. 1, wyd. H. Chłopocka, Wrocław–Warszawa 1970

MGH S – Monumenta Germaniae Historica. Seria Scriptores, t. 1–31, Hannoverae 1826–1913

Mies. Her. – „Miesięcznik Heraldyczny”

MK – Metryka Koronna w AGAD

MPH – Monumenta Poloniae Historica, t. 1–6, Lwów 1864–Kraków 1893

MPHn – Monumenta Poloniae Historica. Nova series, t. 1–14, Warszawa 1946–2008

MPV – Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1–6, wyd. J. Ptaśnik; t. 8, wyd. E. Długopolski; t. 9, wyd. S. Szczur; t. 10, wyd. M.D. Kowalski, Kraków 1913–2002.

MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 1–4, 5/1, wyd. T. Wierzbowski; t. 5/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska-Kurasiowa, Warszawa 1905–1919, 1961

NKRK – Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa 1300–1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878

NKSN – Najstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, wyd. A. Kłodziński, Kraków 1936

Nowy KDMaz – Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, zz. 2–3, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989–Warszawa 2000

PAU – Polska Akademia Umiejętności

ProchMat – Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 r., wyd. A. Prochaska, Lwów 1890

PrUB – Preußisches Urkundenbuch, hrsg. R. Philippi, P.K. Woelky, A. Seraphim, N.G. Elwert, M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen, C. Conrad, t. 1–5, Königsberg–Marburg 1882–1971

Prz. Hist. – „Przegląd Historyczny”

PSB – Polski słownik biograficzny

Rachunki Jagiełły i Jadwigi – Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388–1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1896

RAUhf – „Rozprawy (Polskiej) Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny”

RBM – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, t. 4–6, ed. J. Emler, B. Mendl, M. Lihnartová, Pragae 1892–1954

RHer – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”

Rocz. Hist. – „Roczniki Historyczne”

Rocz. TNT – „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

Roczniki – Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 1–12, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1981–2006

Rśl – Regesty śląskie. Red. W. Korta, t. 1–5, Wrocław 1975–1992

SHGKr – Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1–4, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, A. Marzec, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski, M. Wilamowski, M. Wolski, M. Zdanek, Wrocław–Kraków 1980–2015

SPPP – Starodawne prawa polskiego pomniki

SPPP II – Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2: Z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nie użytych, głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej, wyd. A.Z. Helcel, Kraków 1870

SPPP VII/2 – Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 7, cz. 2: Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1885

SPPP VIII – Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 8: Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1884–1886

SPPP X – Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 10: Libri formularum saeculi XVmi, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1888

SRPrus – Scriptores rerum Prussicarum, t. 3, hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1866

SRS – Scriptores rerum Silesiacarum, t. 1–37, Breslau 1864–1893

St. Hist. – „Studia Historyczne”

St. Źr. – „Studia Źródłoznawcze”

SUb – Schlesisches Urkundenbuch, t. 1–6, hrsg. H. Appelt, W. Irgang, Köln–München 1963–1998

TP – Teki A. Pawińskiego

TP III–V – Księgi sądowe łęczyckie (1385–1419), wyd. A. Pawiński, Warszawa 1897–1898

TP VII – Księgi sądowe brzesko-kujawskie, wyd. J.K. Kochanowski, Warszawa 1905

UB – Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges, hrsg. F. Palacky, t. 1–2, Praha 1873

UrzCentr – Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992

UrzŁęcz – Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, Wrocław 1985

UrzMp – Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, Wrocław 1990

UrzMpUzup – Uzupełnienia do spisów urzędników małopolskich XII–XVIII wieku, oprac. W. Bukowski, A. Falniowska-Gradowska, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, F. Sikora, w: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski, Kórnik 1999

UrzPod – Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998

UrzRus – Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987

UrzWp – Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, Wrocław 1985

Weise – Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, t. 1–3, hrsg. E. Weise, Königsberg 1939–Marburg 1966

Zap. Hist. – „Zapiski Historyczne”

Zapiski sandomierskie – Zapiski sądowe województwa sandomierskiego 1395–1444, wyd. F. Piekosiński, AKP, t. 8, cz. 1, Kraków 1907

ZDKK – Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1–2, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965–1973

ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1–8, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Kraków–Wrocław 1962–1975

ZDMog – Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, wyd. E. Janota, Kraków 1865

ZDPaul – Zbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce, t. 1, wyd. J. Fijałek; t. 2, wyd. J. Zbudniewek, Kraków 1938–Warszawa 2004

ZfO – „Zeitschrift für Ostforschung“

ZNUJ – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Zapraszając do publikowania w „Średniowieczu Polskim i Powszechnym”, informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 70 punktów za publikacje przedstawiane na łamach naszego Czasopisma w nowej liście czasopism punktowanych.