Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze Cele, rozwiązania, konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 466Abstrakt

Na rynku wydawniczym w 2013 roku ukazała się książka Bartłomieja Michalaka, pracownika Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodo­wych toruńskiej Alma Mater, zatytułowana Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje. Jest to niewątpliwie publikacja godna polecenia wszystkim zainteresowanym problematyką funkcjonowania syste­mów wyborczych, a szerzej — mechanizmom wyłaniania reprezentacji par­lamentarnej. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że monografia ta stanowi ogromne źródło wiedzy nie tylko dla studentów takich kierunków, jak politologia, stosunki międzynarodowe czy prawo, ale również badaczy teoretyków i praktyków analizujących demokratyczne mechanizmy wyłania­nia reprezentacji politycznej we współczesnych państwach. W polskiej lite­raturze prawniczej i politologicznej niewiele jest książek tak kompleksowo i rzetelnie traktujących o mieszanych systemach wyborczych. Dodatkowo warto podkreślić, że problem wyboru konkretnego systemu wyborczego, jaki ma być stosowany w poszczególnych państwach, wydaje się kwestią najwyższej wagi, determinującą w znacznym stopniu poziom i sposób legi­tymizacji całego systemu politycznego.

Pobierz


RadekR. (1). Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze Cele, rozwiązania, konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 466. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 13. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5472

Robert Radek  robert.radek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysokorozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego a także Koordynator Programu ‘Erasmus+’. Członek Kolegium Redakcyjnego z ramienia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w ogólnopolskim czasopiśmie politologicznym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Pogranicze. Polish Borderland Studies”. Sekretarz czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym w kręgu zainteresowań znajdują się również zagadnienia lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyka współpracy transgranicznej, a także różne aspekty funkcjonowania systemów politycznych a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Autor dwóch monografii i wielu artykułów naukowych a także redaktor trzech prac zbiorowych. Odbył staże zagraniczne w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2008 i 2012, 2016), Uniwersytecie w Stuttgarcie (2009) oraz Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2010).