Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych


Abstrakt

Rozważania zawarte w artykule dotyczą poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, czy zasadne było powołanie, oprócz istniejącej — od ponad dwudziestu pięciu lat — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kolejnego organu związanego z funkcjonowaniem radiofonii i telewizji, jakim jest Rada Mediów Narodowych. Dokonując analizy statusu prawnego tytułowych organów, nie sposób pominąć omówienia dotąd niestety niewykonanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku, w którym stwierdzono, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży interesu publicznego w radiofonii oraz telewizji, i aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, powinna mieć udział w powoływaniu i odwoływaniu organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji, które to uprawnienie zostało jej odebrane. W konkluzji autorka stwierdza, iż rozproszenie kompetencji w zakresie funkcjonowania radiofonii i telewizji, wraz z ich przypisywaniem innym podmiotom wykreowanym przez ustawodawcę, nie może podważać ustrojowej pozycji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


Słowa kluczowe

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Rada Mediów Narodowych; kompetencje; wyrok Trybunału Konstytucyjnego

BANASZAK B.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012.

BIEŃ-KACAŁA A.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W: Prawo konstytucyjne. Red. Z. WITKOWSKI, A. BIEŃ-KACAŁA. Toruń 2015.

BOĆ J.: Konstytucja Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Red. J. BOĆ. Warszawa 1998.

BYCHAWSKA-SINIARSKA D.: Organy regulujące funkcjonowanie mediów elektronicznych w Polsce: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Rada Mediów Narodowych – http://monitoringkandydatow.org.pl/?p=1329 (dostęp:15.03.2019).

CHRUŚNIAK R.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym. Warszawa 2007.

CZAPLA L.: Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Elżbieta Kruk) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=592 (dostęp: 19.03.2019).

CZAPLA L.: Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Elżbieta Kruk), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=592 (dostęp: 19.03.2019).

CZARNY-DROŻDŻEJKO E.: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. Warszawa 2014.

CZUBEK G., BANACH M.: Podsumowanie monitoringu wyborów do Rady Mediów Narodowych – http://monitoringkandydatow.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/Podsumowanie-monitroringu-wyborów-do-RMN_po-korekcie.pdf (dostęp: 19.03.2019).

DUDEK D.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a polityka (uwagi na tle projektu nowelizacji). W: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja. Red. A. BALICKI, T. GUZ, W. LIS. Lublin 2008.

DZIOMDZIORA W.: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. Red. S. PIĄTEK. Warszawa 2014.

GALEWSKA E.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako strażnik wolności słowa w radiofonii i telewizji. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”2016, nr 4.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 roku – http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20działalności%20RMN%20w%202016%20r.pdf (dostęp: 24.03.2019).

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku – http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20działalności%20RMN%20w%202017%20r.pdf (dostęp: 25.03.2019).

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 roku – http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20działalności%20RMN%20w%202018%20r.pdf (dostęp: 30.03.2019).

Konferencja „Strażnicy ładu medialnego: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Rada Mediów Narodowych. Cele, zadania, praktyka” – http://monitoringkandydatow.org.pl/?page_id=2335 (dostęp: 16.03.2019).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

KOWALSKI G.: Niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wybrane kwestie prawne). W: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja. Red. A. BALICKI, T. GUZ, W. LIS. Lublin 2008.

MATLAK A.: (w:) Prawo mediów. Red. J. BARTA, R. MARKIEWICZ, A. MATLAK. Warszawa 2008.

Regulamin RMN – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/rmn_regulamin (dostęp: 27.03.2019).

RZUCIDŁO J.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjny organ ochrony wolności słowa i prawa do informacji w radiofonii i telewizji. W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki polskim porządku prawnym. Red. M. JABŁOŃSKI. Wrocław 2014.

SADOMSKI J.: (w:) Konstytucja RP. T. 2: Komentarz art. 87–243. Red. M. SAFJAN, L. BOSEK, Warszawa 2016.

SKRZYDŁO W.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2013.

SOBCZAK J.: Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy. Zakamycze 2001.

SOKOLEWICZ W.: Prasa i Konstytucja. Warszawa 2011.

Statut PAP – https://www.pap.pl/bip/statut (dostęp: 25.03.2019).

Statut Spółki Telewizja Polska S.A. – http://s.tvp.pl/repository/attachment/6/1/1/611192e3decd2f8152ae92a2549c9c001526990580499.pdf (dostęp: 27.03.2019).

Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020 –http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/strategia_050826.pdf (dostęp: 29.03.2019).

Strażnicy ładu medialnego: KRRiT i Rada Mediów Narodowych –https://www.youtube.com/watch?v=ZfL0jE3xQqE (dostęp: 7.10.2019).

STREŻYŃSKA A.: Jeden regulator dla mediów i telekomunikacji https://www.rp.pl/artykul/628192-Anna-Strezynska--Jeden-regulator-dla-mediow-i-telekomunikacji.html (dostęp: 16.03.2019).

TODOS K.: Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych. W: Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka. Red. R. KOPER. Katowice 2017.

Uchwała nr 222/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej rady Radiofonii i Telewizji – http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/informacje/uchwala-nr-222-2018.pdf (dostęp: 28.03.2019).

Uchwała Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu (M.P. 2016, poz.634 ze zm., t.j.).

Uchwały RMN – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/rmn (dostęp: 16.03.2019).

Ustawa z dnia 15 października 1992 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1993, poz. 33).

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018, poz. 1954 t.j.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2018, poz.1270 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2018, poz.1717).

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2014, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2017, poz. 1393, t.j.).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016, poz.929).

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 83, poz. 574).

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. (Tekst pierwotny Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34; tj. Dz.U. 2019, poz. 361).

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 267, poz. 2258).

Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2016, poz. 25).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 2018, poz. 2170 t.j.).

Ustawa z dnia 31 lipca 1997 roku o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. 2017, poz. 643 ze zm., t.j.)

Ustawa z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. 2018, poz. 1808 t.j.).

Uzasadnienie projektu ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=592 (dostęp: 19.03.2019).

WĄSOWSKI K.: Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji-próba charakterystyki. „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 1.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku, sygn. K 13/16 (Dz. U. 2016, poz. 2210).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 roku, sygn. K24/08, niepubl.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2009 roku, sygn.Kp1/08, niepubl.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 czerwca 2004 roku, sygn. II SA 3543/02, niepubl.

ZIĘBA-ZAŁUCKA H.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W: Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP. Red. H. ZIĘBA-ZAŁUCKA. Rzeszów 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Grzesiok-Horosz, A. (2019). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 27, 103-132. https://doi.org/10.31261/SPUS.2019.27.05

Agnieszka Grzesiok-Horosz  agnieszka.grzesiok-horosz@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9810-4216

Agnieszka Grzesiok-Horosz, dr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001), doktor nauk prawnych (2008), adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa mediów oraz prawa własności intelektualnej.