[1]
WojtasikW. 1. Parliamentary elections in Poland 1989—2011. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 13, (1).