(1)
MyśliwiecM. System Partyjny V Republiki Francuskiej. SPUS 1, 3.