[1]
WróbelS., „Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnieni”a, SPUS, t. 3, 1.