CFP: Literatury mniejsze (2021/1)

2020-04-24

Literatury mniejsze
Redaktorki prowadzące: Marta Baron-Milian, Anna Kałuża

Koncepty literatur mniejszych od dawna budzą sporo emocji. Wiążą bowiem literaturę z mniejszością, rewolucyjnością, materialnością i politycznością. Przywołując mniejszość, niekoniecznie mamy na myśli literaturę regionów i języków nieoficjalnych, marginalnych, nieuznawanych przez państwowe ustawodawstwo, ale z pewnością i na nie pragniemy zwrócić uwagę. Deleuze i Guattari, najbardziej dyskutowani kodyfikatorzy tego określenia, piszą o deterytorializacji dominujących znaczeń, jakiej dokonują eksperymentalnie zorientowane literatury mniejsze. „Literatura mniejsza nie jest literaturą jakiegoś mniejszego języka, ale taką, którą jakaś mniejszość tworzy w języku oficjalnym [majeure]” (Deleuze i Guattari 2016, 84). I choć koncentrują się oni na pisarzach uznanych (Franz Kafka, Samuel Beckett, James Joyce), to wartością ich typologii jest możliwość przyjrzenia się skomplikowanym relacjom między centrum a peryferiami. Napięcie estetyczne i polityczne między mniejszościowym a większościowym, partykularnym a uniwersalnym, jednostkowym i wspólnotowym w zasadniczy sposób buduje koncepcje literatur mniejszych.

W kolejnym numerze „Śląskich Studiów Polonistycznych” chcemy przyjrzeć się rozmaitym ujęciem literatur mniejszych, pytając zwłaszcza o ich artystyczną doniosłość i polityczny potencjał. W jaki sposób to, co marginalne i pozbawione politycznej reprezentacji może kwestionować władzę większości? Jacy autorzy, jakie autorki ostatnich lat mogliby zostać uznani za reprezentantki/reprezentantów literatur mniejszych? Jakie byłyby przykłady języków mniejszych pracujących w istotnym związku z językami większościowymi? Jakie wizje polityki rewolucyjnej, polityki tożsamościowej proponują literatury mniejsze?

Na zgłoszenia artykułów wraz z abstraktem czekamy do 10.06.2020 roku.

Prosimy o przesyłanie tekstów na adres mailowy redakcji: slaskiestudiapolonistyczne@us.edu.pl