Rewolucje Mieczysława Szczuki


Abstrakt

The article presents Mieczysław Szczuka, a visual artist, graphic designer and architect from Warsaw. His activities at the turn of the 20th century greatly contributed to the emergence of New Arts: he was a pioneer of constructivism in Poland, he created the first Polish photomontages, he argued in favour of giving the arts back to the proletariat. His radical, extremely leftist views made him a loner in his hard struggle for a revolution in the arts (and, in the long run, also in the society).


Słowa kluczowe

Mieczysław Szczuka; photomontage; New Arts; revolution

Baranowicz Zofia, 1979: Polska awangarda artystyczna 1918–1939. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Berlewi Henryk, 1965: Konstruktywista. W: Mieczysław Szczuka. Oprac. Mieczysław Berman, Anatol Stern. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Berman Mieczysław, 1965: Pionierzy fotomontażu w Polsce. W: Mieczysław Szczuka. Oprac. Mieczysław Berman, Anatol Stern. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Berman Mieczysław, Stern Anatol (oprac.), 1965: Mieczysław Szczuka. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Miczka Tadeusz, 1998: Montaż (hasło). W: Idem: Słownik pojęć filmowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stawar Andrzej, 1957: Idee i działalność Mieczysława Szczuki. W: Idem: Szkice literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Stern Anatol, 1965: Głód jednoznaczności. W: Mieczysław Szczuka. Oprac. Mieczysław Berman, Anatol Stern. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Szczuka Mieczysław, 1924: [Bez tytułu]. „Blok”, nr 4.

Szczuka Mieczysław, 1924: Co to jest konstruktywizm. „Blok”, nr 6–7.

Szczuka Mieczysław, 1924: [Wypowiedź programowa]. „Blok”, nr 1.

Szczuka Mieczysław, 1927: Sztuka a rzeczywistość. „Dźwignia”, nr 4.

Turowski Andrzej, 1979: W kręgu konstruktywizmu. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Turowski Andrzej, 1981: Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921–1934). Wrocław: Ossolineum.

Turowski Andrzej, 2000: Budowniczowie świata. Kraków: UNIVERSITAS.

Witz Ignacy, 1964: Fotomontaże Mieczysława Bermana. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-23


Więcek-GiglaA. (2020). Rewolucje Mieczysława Szczuki. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01

Aleksandra Więcek-Gigla 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7662-1549
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).