Plac Czerwony jako technologia oporu w rosyjskiej sztuce protestu

Barbara Dynda
https://orcid.org/0000-0002-9969-7172

Abstrakt

Red Square is a symbolic place for the Moscow dissidence protests. Russian artists, writers and dissidents have frequently used the history of the square’s memory as a crucial and fundamental issue within the framework of their strategy. Haunting images associated with Red Square’s past, permanently returning in the history of the Russian activism, always refer both to universal narratives of the politics of protest and to the specific contexts producing entirely new meanings. Each time, through their public actions artists create new meanings for the Red Square’s space – they expose the existing limits of the power apparatus and call for the right to legitimize it, therefore contesting the links between the theatre of legitimacy and the public space. From this perspective, the space of protest becomes a fundamental instrument of political action, and the square - ordinarily used in the established order to manifest the government’s symbolic authority - this time becomes a kind of technique as well as a material body support in the politics of resistance.


Słowa kluczowe

Russian activism; Red Square in the politics of resistance; public space; Judith Butler; Nicholas Mirzoeff

Bryzgel Amy, 2017: Rethinking arts history. Performance Art in Eastern Europe Since 1960. Manchester: Manchester University Press.

Budraitskis Ilja , 2013: Totalna wojna. Sztuka protestu dzisiejszej Rosji. Wypowiedź podczas spotkania z 24 maja 2013 roku, dokumentacja wypowiedzi na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie http://artmuseum.pl/pl/doc/video-totalna-wojna-sztuka-protestuw-dzisiejszej-rosji-budraits.

Butler Judith, 2012: Ciała w porozumieniu i polityka ulicy. Przeł. W. Mikina. „Magazyn Sztuki”, nr 2.

Mirzoeff Nicholas, 2016: Jak zobaczyć świat. Przeł. Ł. Zaremba. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Karakter i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Nabokina Anastasia, Majewska Ewa, 2012: Krótka historia Pussy Riot, czyli opis rosyjskich zmagań z wolnością działań twórczych. „Przekrój”, nr 32/33.

Pawlenski Piotr, Żmijewski Artur, 2016: Sztuka polityczna. Z Piotrem Pawlenskim rozmawia Artur Żmijewski. W: Pawlenski. Oprac. zb. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Rutland Peter, 2013: Co łączy Pussy Riot z Dostojewskim? Przeł. M. Iwański. „Praktyka Teoretyczna – Teologie Emancypacyjne”, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


DyndaB. (2020). Plac Czerwony jako technologia oporu w rosyjskiej sztuce protestu. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-9. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.08

Barbara Dynda 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9969-7172
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).