Doczekać się bezimienności. Broniewski chórem lub na głosy

Maciej Tramer
https://orcid.org/0000-0001-5395-5415

Abstrakt

The article To live to see namelessness. Broniewski chorally or for part-singing is devoted to the project by the Gallery Raster entitled Broniewski. The event took place in Warsaw in November and December 2005. The organizers of the exhibition succeeded in persuading artists connected with independent art and stage to participate in the project. Although the project of the Gallery Raster is entitled and described using the name of only one poet, the event had a communal character. According to the author of the article To live to see namelessness…, this character is one of the main determinants of Władysław Broniewski as a person and of the phenomenon of his poetry.


Słowa kluczowe

Broniewski; poetry; community; politics

dn. 6 sierpnia 1914, 1942: „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii”, nr 15.

Barańczak Stanisław, 1983: W kręgu „akademii ku czci”: Poeta zamordowany. W: Idem: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w kulturze literackiej PRL. Paryż: Libella.

Broniewski Władysław, 1947: Inedita. „Kuźnica” 1947, nr 11.

Broniewski Władysław, 1958: Do redakcji „Walki Młodych”. „Walka Młodych”, nr 11.

Broniewski Władysław, 1997: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne. Oprac. Lichodziejewska Felicja. T. 2. Płock–Toruń: Algo.

Co zostało po Broniewskim?, 2005: „Lampa”, nr 11.

Lam Stanisław, 1945 [1946]: Antologia poezji polskiej 1939–1945. Paryż: Księgarnia Polska.

Lichodziejewska Feliksa, 1973: Twórczość Władysława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Matuszewski Ryszard, 1955: O poezji Władysława Broniewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Nancy Jean-Luc, 2010: Rozdzielona wspólnota. Przeł. Gusin Michał, Załuski Tomasz. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

„Nowa Polska”, 1942: T. 1 (nr 4/5).

Poezja polska 1939–1944, 1944: Moskwa: Wydawnictwo Związku Patriotów Polskich w ZSRR.

Raster, 2005: Broniewski: http://raster.art.pl/galeria/wystawy/broniewski/index.html [dostęp 14.04.2019].

Sandauer Artur, 1985: Od romantyzmu do poezji proletariackiej. W: Idem: Pisma zebrane. T. 1. Warszawa: Czytelnik.

Wodnarowie Estera i Mieczysław, 1974: Polskie sceny robotnicze 1918–1939. Wybór dokumentów i relacji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-06


TramerM. (2020). Doczekać się bezimienności. Broniewski chórem lub na głosy. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.12

Maciej Tramer 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5395-5415
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).