„Poeci na barykady!” – O rewolucyjnym charakterze poezji Euromajdanu

Dezydery Barłowski
https://orcid.org/0000-0003-0872-5439

Abstrakt

In this article, I analyse reactions of writers belonging to the “Young Ukraine” to the Euromaidan. In the first part, I define the specific character of the “Young Ukraine”. In the next part, I present the volume Nebesna Sotnya/ Heaven’s Hundred Heroes as a form of resistance against the authorities. In the third part, I focus on the writings of Andriy Lyubka in the context of the pro-EU revolution. Finally, I describe the literary reaction to the end of the Euromaidan (focussing mainly on the writings of Lyubka).


Słowa kluczowe

Euromaidan; Ukraine; revolution

Andruchowycz Jurij, 2005: Ukraińska geopolityka. Przeł. O. Hnatiuk. W: Sny o Europie. Red. O. Hnatiuk. Kraków.

Barańska Katarzyna, Chervinska Julia, 2014: Kultura na Euromajdanie. „Zarządzanie w Kulturze”, T. 15, z. 14.

Barłowski Dezydery, 2017: Euromajdan – zaangażowanie – literatura. O kształtowaniu się postaw społecznych „Młodej Ukrainy” na przykładzie Andrija Lubki. „Wielogłos”, nr 3 (33).

Bojczenko Ołeksandr, 2014: MTV zamiast pierwszego sekretarza. Rozmowę przepr. Z. Rokita, Z. Szczerek. „Nowa Europa Wschodnia”, nr 6.

Doniy Oleksandr Serhiyovych, „Ukrayina śohodni”. Http://dovidka.com.ua/user/?code=92646 [dostęp: 3.04.19]; [Доній Олександр Сергійович, „Україна сьогодні”. Http://dovidka.com.ua/user/?code=92646].

Drevnitś kyy Yuriy, 2012: Starosoĺś kyy: hromadś ko-politychnata naukova diyaĺnist́ (1878–1942). Ternopiĺ [Древніцький Юрій, 2012: Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942). Тернопіль].

Huk Nataliya, 2015: Yevromaydan. Zvychayni heroyi. Kyyiv [Гук Наталія, 2015: Євромайдан. Звичайні герої. Київ].

Krivich Yulia, 2019: Młoda Ukraina. Rozmowę przepr. „I-D Stuff”. Https://i-d.vice.com/pl/article/kzb3dm/mloda-ukraina [dostęp: 3.04.2019].

Kwiatkowska-Moskalewicz Katarzyna, 2016: Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje. Wołowiec.

Lyubka Andriy: 2015: Karbid. Chernivtsi. [Любка Андрій: 2015: Карбід. Чернівці].

Lyubka Andriy: Na Yevromaydan! Http://lyubka.net.ua/index.php/news/173-na-yevromaidan [Любка Андрій: На Євромайдан! Http://lyubka.net.ua/index.php/news/173-na-yevromaidan [dostęp: 1.04.19].

Lyubka Andriy, 2014: Spaty z zhinkamy. Chernivtsi. [Любка Андрій, 2014: Спати з жінками. Чернівці].

Lubka Andrij, 2016: Karbid. Przeł. B. Zadura. Lublin.

Mayboroda Oleksandr, 1995: Etnonatsionaĺ na polityka i perspektyvy etnosotsiaĺ noho rozvytku v Ukrayini. „Suchasnist́ ”, nr 12 (416). [Майборода Олександр, 1995: Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні. „Сучасність”, nr 12 (416)].

Młoda Ukraina: wybór nowel, 1908. Tłum i oprac. W. Orkan. Warszawa.

Na Forumi vydavtsiv prezetuyut́ knyhu pro TB, strimy ta realitishou. „Hromadśke”. Https://hromadske.ua/posts/na-forumi-vyda-vtsivu-lvovi-prezetuiut-knyhu-oleksandra-mykheda-pro-realiti-shou [На Форумі видавців презетують книгу про ТБ, стріми та реалітішоу. „Громадське”. Https://hromadske.ua/posts/na-forumi-vydavtsiv-u-lvovi-prezetuiut-knyhu-oleksandra-mykheda-pro-realitishou [dostęp: 02.04.19]

Nebesna Sotnya. Antolohiya maydanivś kykh virshiv, 2014. Red. L. Voronyuk. Chernivtsi. [Небесна Сотня. Антологія майданівських віршів, 2014. Red. Л. Воронюк. Чернівці].

Olszański Tadeusz A., 2016: Pokłosie Majdanu. Ukraińskie społeczeństwo dwa lata po rewolucji. Https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-03-04/poklosie-majdanu-ukrainskie-spoleczenstwo-dwa-lata-po-rewolucji#_ftn10 [dostęp: 2.04.2019].

Riabczuk Mykoła, 2005: Dwie Ukrainy. Przeł.. M. Dyhas, K. Kotyńska i in. Wrocław.

Riabchuk Mykola, 2018: Revolution in Ukraine: Take three. Http://www.eurozine.com/revolution-in-ukraine-take-three [dostęp: 3.04.2018].

Sobol Eugeniusz, 2015: Antologia bólu i pocieszenia. W: Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji. Toruń.

Starowojt Iryna, 2015: [Chłoptasie-dyplomaci z emocjami emu]. W: Wschód-Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy. Przeł. i oprac. A. Kamińska. Bydgoszcz.

Stokfiszewski Igor, 2009: Zwrot polityczny. Warszawa.

Verves Hryhoriy, 1962: Vladyslav Orkan i ukrayinśka literatura: literaturno-krytychnyy narys. Kyyiv. [Вервес Григорій, 1962: Владислав Оркан і українська література:літературно-критичний нарис. Київ].

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-13


BarłowskiD. (2020). „Poeci na barykady!” – O rewolucyjnym charakterze poezji Euromajdanu. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.11

Dezydery Barłowski 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0872-5439
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).