Ananda Devi – pisarka skrzyżowania kultur


Abstrakt

Ananda Devi is a francophone-Mauritian writer who lives (and creates) near Geneva. She is the author of numerous novels, short stories and volumes of poetry. Although the stories of her characters are fictitious, Devi’s texts are strongly inspired by her native island, its history and its ethnic, cultural and linguistic heterogeneity. In her novels, Devi employs numerous stylistic devices to empower individuals who are regarded as worse, excluded from the society due to their deficits.


Słowa kluczowe

Ananda Devi; Mauritius; novel

Corio Alessandro, 2005: Entretien avec Ananda Devi. « Francofonia », nr 48, s. 145–167.

Devi Ananda, 1989: Rue de la Poudrière. Abidjan: Nouvelles Éditions Africaines.

Devi Ananda, 1993: Le voile de Draupadi. Paryż: Harmattan.

Devi Ananda, 1997: L’Arbre fouet. Paryż: Harmattan.

Devi Ananda, 2000: Moi, l’interdite. Paryż: Dapper.

Devi Ananda, 2001: Pagli. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2002 : Soupir. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2003: La vie de Joséhin le fou. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2006: Ève de ses décombres. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2007: Indian Tango. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2009: Sari vert. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2013: Les jours vivants. Paryż: Gallimard.

Devi Ananda, 2018: Manger l’autre. Paryż: Gallimard.

Eriksen Thomas, 1998: Common Denominators. Oxford: Berg.

Jarosz Krzysztof, 2018: Zielone Sari. Katowice: W Podwórku.

Jarosz Krzysztof, 2019: Ewa ze swych zgliszcz. Gdańsk–Katowice: W Podwórku.

Joubert Jean-Louis, 1991: Littératures de l’Océan Indien. Vanves: EDICEF.

Magdelaine-Adrianjafitrimo Valérie, 2006: Histoire et mémoire: varitions autour de l’ancestralité et de la filiation dans les romans francophones réunionnais et mauriciens. « Revue de la littérature comparée», nr 318, s. 198–199.

Ramharai Vicram, 2006: Le champ littéraire mauricien. « Revue de littérature comparée », nr 318, s. 173–194.

Ramharai Vicram: La littérature mauricienne de la langue française et diaspora indienne, s. 191–206. Https://docplayer.fr/10586351-Litterature-mauriciemiinne-de-langue-francaise-et-diaspora-indienne-vicram-ramharai.html [dostęp: 14.02.2020].

Źródła internetowe

CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html [dostęp: 14.02.2020].

Galibert Nivoelisoa, http://ile-en-ile.org/pyamootoo/ [dostęp: 14.02.2020].

Http://ile-en-ile.org/devi/ [dostęp: 14.02.2020].

Samuel Vanessa, https://www.5plus.mu/node/14840 [dostęp: 14.02.2020].

Spear Thomas, https://www.youtube.com/watch?v=HJSlOLMvnBQ [dostęp: 14.02.2020].

Sztuka Maria, http://gazeta.us.edu.pl/node/426113?fbclid=IwAR3XlGA-H00b8pj1CBg5CYkDki2a1f9QmLF9mprsh6YtH4L9bt4XuSdlv8w [dostęp: 14.02.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-04


Wiśniewska-SzaranK. (2020). Ananda Devi – pisarka skrzyżowania kultur. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.03

Katarzyna Wiśniewska-Szaran 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6997-9411
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).