Literatury mniejsze – poszukiwanie synergii przez rozplenienie napięć. Rozważania śródziemnomorskie

Ewa A. Łukaszyk
https://orcid.org/0000-0001-9969-0459

Abstrakt

Pojęcie „literatury mniejsze” stworzone przez Deleuze’a i Guattariego znajduje zastosowanie w studium nad współczesnym piśmiennictwem regionu śródziemnomorskiego. Autorka łączy termin „literatury mniejsze” z pojęciem transkultury. Na podstawie egzemplifikacji z tekstów takich pisarzy, jak Juan Goytisolo, Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh, Najat El Hachmi czy Fouad Laroui, stara się ukazać, w jaki sposób literatura tworzona przez migrujące mniejszości wprowadza wymiar synergii w świecie naznaczonym przez międzykulturowe napięcia i tworzy nową wspólnotowość jednostek radykalnie dekonstruujących swoją tożsamość.


Słowa kluczowe

literatury mniejsze; Śródziemnomorze; transkultura; migracje; wspólnotowość

Azergui Lhoussain, 2006: Aghrum n ihaqqaren. Rabat: Editions Idgel.

Azergui Lhoussain, 2012: Le pain des corbeaux. Casablanca: Casa Express Editions.

Bauman Zygmunt, 2004: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Brancato Sabrina, 2008: Afro-European Literature(s). A New Discursive Category?. „Research in African Literatures”, vol. 39, no. 3, s. 1–13. https://doi.org/10.2979/RAL.2008.39.3.1.

Braudel Fernand, 2004: Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. 1. Przeł. Tadeusz Mrówczyński, Maria Ochab. Wstępem opatrzyli Bronisław Geremek i Witold Kula. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.

Chraïbi Driss, 2001: Le Monde à côté. Paris: Denoël.

Deleuze Gilles, Guattari Félix, 1974: Kafka. Pour une littérature mineure. Paris: Les Éditions de Minuit.

Deleuze Gilles, Guattari Félix, 2016: Kafka. Ku literaturze mniejszej. Tłum. Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender. Wstęp, red. nauk., sprawdzenia zgodności z oryginałem Cezary Rudnicki.

Posłowie Kajetan Maria Jaksender. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.

Goytisolo Juan, 1970: Reivindicación del conde don Julián. Barcelona: Seix Barral.

Goytisolo Juan, 1988: Las virtudes del pájaro solitario. Barcelona: Seix Barral.

Goytisolo Juan, 2006: Makbara. Przeł. Wojciech Charchalis. Warszawa: W.A.B.

El Hachmi Najat, 2004: Jo també sóc catalana. Barcelona: Columna.

El Maleh Edmond Amran, 2010: Lettres à moi-même. Récit épistolaire. Rabat: Le Fennec.

Epstein Mikhail, 2009: Transculture. A Broad Way Between Globalism and Multiculturalism. „The American Journal of Economics and Sociology”, vol. 68, issue 1, s. 327–352. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2008.00626.x.

Laroui Fouad, 2016: Ce vain combat que tu livres au monde. Paris: Julliard.

Łukaszyk Ewa, 2018: Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Moretti Franco, 2007: Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London–New York: Verso.

Said Edward W., 1991: Orientalizm. Przeł. Witold Kalinowski. Wstępem opatrzył Zdzisław Żygulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-29


ŁukaszykE. (2021). Literatury mniejsze – poszukiwanie synergii przez rozplenienie napięć. Rozważania śródziemnomorskie. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.02

Ewa A. Łukaszyk 
CY Advanced Studies, Francja  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9969-0459
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).