The Accursed Economy of Literature

Michał Sowiński
https://orcid.org/0000-0003-1613-0662

Abstrakt

In this article, the author explains the connection between literature and economy on a philosophical level, especially in case of logic of exchange and concept of mimesis in novels. Basic tools for his arguments are derived from Georges Bataille’s concept of Accursed Economy (from the essay “The Accursed Share”). The French philosopher argues that in our everyday reality we use logic imposed on us by capitalism, which means that the value of everything is measured by its utility and, at the same time, values of all things can easily be accumulated. Because of that blind belief something important is omitted – surplus, a particle which does not fit into the global system of exchange. In the author’s opinion this phenomenon (and all its consequences) can be used to interpret the novel Bartleby, the Scrivener by Herman Melville, showing the main character’s activities (or their lack) in different contexts. This interpretation also proves the usefulness of applying some tools and terms from the language of economics into literary studies.


Słowa kluczowe

economy of literature; mimesis; Melville; Bataille

Bataille, Georges. 1976. Oeuvres complètes. Tome VII: La Part maudite. L’économie à la mesure de l’univers. La limite de l’utile (fragments). Théorie de la religion. Conférences 1947–1948. Annexes. Paris: Gallimard.

Bataille, Georges. 1988. The Accursed Share: An Essay on General Economy. Translated from French by Robert Hurley. New York: Zone.

Deleuze, Gilles. 1997. “Bartleby; or, The Formula.” In Essays Critical and Clinical, 68–90. Translated from French by Daniel W. Smith and Michael A. Greco. London: Verso.

Franklin, Benjamin. 1840. “Necessary Hints to Those That Would Be Rich.” In The Works of Benjamin Franklin. Vol. 2, edited by Jared Sparks. Boston: Hilliard, Grey, and Company.

Melville, Herman. 2002. “Bartleby, the Scrivener. A Story of Wall Street.” In Melville’s Short Novels: Authoritative Texts, Contexts, Criticism, selected and edited by Dan McCall, 3–34. New York; London: W. W. Norton & Company.

Vila-Matas, Enrique. 2000. Bartleby & Co. Translated from Spanish by Jonathan Dunne. London: New Directions.

Weber, Max, 2005. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated from German by Talcott Parsons. London: Routledge.


Opublikowane : 2021-08-16


SowińskiM. (2021). The Accursed Economy of Literature. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-12. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.13

Michał Sowiński 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1613-0662
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).