What a Difference a Brick Makes? Transitions of Memory and Shanghai Shikumen Walls

Karolina Pawlik
https://orcid.org/0000-0002-1847-9174

Abstrakt

This essay is intended as an appreciation of an overlooked element of Chinese material culture: discarded blue bricks from demolished shikumen houses in Shanghai. It contemplates the concept and materiality of a wall from a unique perspective, combining insights from Chinese architecture history and scholarly tradition of appreciating stones. Combining scientific and poetic approaches, the author argues that these bricks can be contemplated analogically to ink landscape paintings and famous Dali dreamstones. The author uses these clay objects as a starting point to reflect on the rapid transformation of Chinese cities and complex relationship between enduring tradition and ongoing modernization.


Brauntsch, Dorota. 2019. Domy bezdomne. Warszawa: Dowody na Istnienie.

Cherng, Wu Jyh. 2014. Daoist Meditation. Vancouver: Singing Dragon.

Hay, John. 1997. “Introduction.” In Boundaries in China, edited by John Hay, 1–55. London: Reaktion Books.

Lovell, Julia. 2007. The Great Wall: China Against the World, 1000 BC – AD 2000. New York: Grove Press.

Rosenblum, Nancy. 2007. “Chinese Scholars’ Rocks.” In Evocative Objects. Things We Think With, edited by Sherry Turkle, 253–259. Cambridge, MA and London: MIT Press.

Schneible, Douglas. 2011. Dreaming of Dreamstones: China’s Extraordinary Natural Stone Paintings. Shelburne: Schneible Fine Arts.

Shan, Man. 2018. “‘WALL’ Defining The Chinese Traditional Introverted Space Under The Influence Of Chinese Ethics.” In The Ethical Imperative. 106th ACSA Annual Meeting Proceedings, edited by Amir Ameri and Rebecca O’Neill Dagg. https://doi.org/10.35483/ACSA.AM.106.48.

Sullivan, Michael. 1961. An Introduction to Chinese Art. Berkeley: University of California Press.

Yang, Jian. 2021. “July Opening for Party Congress Memorial.” Shine, January 19, 2021. https://mp.weixin.qq.com/s/4858e1xfNpjSrUeBzXUNwQ.


Opublikowane : 2021-10-04


PawlikK. (2021). What a Difference a Brick Makes? Transitions of Memory and Shanghai Shikumen Walls. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-12. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.01

Karolina Pawlik 
USC-SJTU Institute of Cultural and Creative Industry  Chiny
https://orcid.org/0000-0002-1847-9174
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).