Bricks in the Shanghai Landscape: Revealing the City’s Shifting Identities

Tina Kanagaratnam
https://orcid.org/0000-0002-0434-4519

Abstrakt

This paper considers the parallels between the changes in Shanghai’s brick usage through history and the city’s shifting identities. Taking a new angle on studies of the Chinese wall, the author looks at the most basic element of the wall – the brick – in the context of Shanghai’s social and political history and postcolonial theory and proposes that it was the changes in the city’s identity, precipitated by both internal and external forces, that have ultimately driven the selection and subsequent interpretation of brick types during different periods of history. This paper also considers how brick usage is employed today to reinterpret history and define heritage.


Słowa kluczowe

bricks; Shanghai; lilong; material history; Hai-Pai

Barrow, John. 1804. Travels in China, Containing Descriptions, Observation, and Comparison, Made and Collected in the Course of a Short Residence at the Imperial Palace of Yuen-MinYuen and on a Subsequent Journey Through Pekin to Canton. London: A. Strahan.

Fanon, Franz. 2005. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

Glahn, Henrik Egede and Mette Pihler. 2004. Shu Yin Lou: The House of Secluded Books: A Research Study in Shanghai. Copenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture Publishers.

Johnson, Linda. 2018. “Golden Bricks.” Lecture, Shanghai Culture Study Group. Shanghai, November 28, 2018.

Kidner, William. 1867a. “Church Meeting, the Trustees of Trinity Church.” North China Herald, January 9, 1867.

Kidner, William. 1867b. “Mr Kidner, the Architect, Read his Report on the Progress of the work, The Trustees of Trinity Church Shanghai.”North China Herald, November 4, 1867.

Knyazeva, Katya and Adam Sinykin. 2018. “Shuyinlou. The Secret Library.” In Shanghai Old Town: Portrait of a Phantom City. Volume II: The Walled City, 145–165. Shanghai: Suzhou Creek Press.

Martinez, Plácido González. 2018. “From Verifiable Authenticity to Verisimilar Interventions: Xintiandi, Fuxing SOHO, and the Alternatives to Built Heritage Conservation in Shanghai.” International Journal of Heritage Studies, December 2018: 1055–1072. https://doi.org/10.1080/13527258.2018.1557235.

Shan Man. 2018. “WALL” Defining the Chinese Traditional Introverted Space under the Influence of Chinese Ethics.” The Ethical Imperative. 106th ACSA Annual Meeting Proceedings. https://doi.org/10.35483/ACSA.AM.106.48.

Shu, Chang Xue. 2015. “From the Blue to the Red: Changing Technology in the Brick Industry of Modern Shanghai.” In Proceedings of the 5th International Congress on Construction History, vol. 3, edited by Brian Bowen, Donald Friedman, Thomas Leslie, and John Ochsendorf, 313–320. Chicago: Lulu.

Shu, Chang Xue, Emma Cantisani, Fabio Fratini, Kaare Lund Rasmussen, Luisa Rovero, Gianfranco Stipoc, and Silvia Vettori. 2017. “China’s Brick History and Conservation: Laboratory Results of Samples from 19th to 20th century.” Construction and Building Materials, July: 789–800.

Waite, Stephen. 2018. Personal interview by author. Shanghai, November 24, 2018.

Yang, Jian. 2018. “It’s Goodbye and Good Riddance to Old, Cramped, Damp Community.” Shanghai Daily, November 19, 2018.


Opublikowane : 2021-11-08


KanagaratnamT. (2021). Bricks in the Shanghai Landscape: Revealing the City’s Shifting Identities. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-12. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.02

Tina Kanagaratnam 
Badaczka niezależna  Chiny
https://orcid.org/0000-0002-0434-4519
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).