"Pamiętnik" Juliusza Słowackiego. Projekt lektury brulionowejAbstrakt

Pamiętnik 1817–1832 is a realization of a theological concept (when referring to autobiography explained by among others John Sturrock). It was written by Słowacki “from the end” as a document and evidence proving the choice of his life-path. The very choice was considered by the poet (and this is a statement he stack to) as the ultimate, mainly he made a conscious decision to become a poet, not only in a creative and artistic sense, but also in a professional one, which was connected with many life consequences concerning him, his relatives and the evaluation of facts from the past. Apart from a theoretical-literary frame of the article (the poet’s theological attitude to life experiences) there is also a historio-literary frame – an interpretation of Pamiętnik as an example of a draft (diary) work. The author distinguishes a separate place for this type of works, introduces the notion of a draft (diary) Romanticism covering a large portion of various types of texts which, because of decisions made by their authors, were not published in the epoch, but remained in drafts, diaries, pieces of paper or other manuscripts. A draft Romanticism is a different proposal of interpretation of epoch texts than the “open” Romanticism, that is, an interpretation based on texts published in the epoch. The third part of the study is an attempt to make a detailed analysis, according to theoretical assumptions of a draft reading, of a Sonnet written down by Słowacki in Pamiętnik about 1832 in a different form than the canonic version from 1827. The author does not treat the Sonnet included in Pamiętnik as a text edition from 1827, but as a meaningfully different (separate) literary work.


Przybylski Ryszard. 1999. Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa: Sic!.

Stefanowska Zofia. 1999. Słowacki jako nowoczesny inteligent. W Słowacki współczesny, red. Marek Troszyński. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Sturrock Jhon. 2009. Nowy wzorzec autobiografii. W Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


Szczeglacka-PawłowskaE. (2012). "Pamiętnik" Juliusza Słowackiego. Projekt lektury brulionowej. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 59-74. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3249

Ewa Szczeglacka-Pawłowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).