Jeszcze o "Beatrix Cenci" Juliusza SłowackiegoAbstrakt

Hanna Sieja-Skrzypulec makes a comparative interpretation of the drama and its Kraków staging from 2009 directed by Maciej Sobociński (a premiere in The Juliusz Słowacki Theatre) making the notions of re-creation and repetition, as well as a teatrum mundi topos the key words. The author points to a consciously emphasized “mirror” structure of drama in staging, reinforced on the stage by multimedia. The text concentrates on the image (face) of Beatrix (painting reproductions, movies, theatrical staging), hence her identity and dignity had to be defended in the patriarchal world.


Bittner Ireneusz. 1998. U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Eco Umberto. 2005. Historia piękna, pł. Agnieszka Kuciak. Poznań: Rebis.

Elkonin Daniil Borissowitsch. 1984. Psychologia zabawy, pł. Leon Łoś. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gadamer Hans-Georg. 2005. Pojęcie gry. W Antropologia widowisk, red. Agata Chałupnik Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Hilsbecher Walter. 1972. Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, pł. Sławomir Błaut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Huizing Johan. 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, pł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza. Warszawa: Czytelnik.

Kopaliński Władysław. 2003. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Man Paul de. 1986. „Autobiografia jako od-twarzanie”, pł. Maria Bożenna Fedewicz. Pamiętnik Literacki 2: 307-318.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


Sieja-SkrzypulecH. (2012). Jeszcze o "Beatrix Cenci" Juliusza Słowackiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 117-130. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3253

Hanna Sieja-Skrzypulec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).