„Jest tylko Beatrycze. I właśnie jej nie ma”. Szkice do portretu Béatrice CenciAbstrakt

To see literary “paintings” and understand painting “texts”, thus, to pierce the mystery of works, the character of which is a Renaissance murderer (Béatrice Cenci) is the aim of this article. Romantic fascinations with the person in question are reflected in works by such great authors as Shelley, Stendhal, Hawthorne and Słowacki. The book Beatrix Cenci, written by the last of the authors mentioned constitutes a research point of culmination: it completes the stage of an installed character this time in a universe of a Romantic drama.


Bal Agnieszka. 2008. Pole leksykalno-znaczeniowe nazw barwy czerwonej w „Beatryks Cenci” Juliusza Słowackiego. W Prace Filologiczne. Seria Językoznawcza. T. 54. Uniwersytet Warszawski.

Castleden Rodney. 2008. Krwawi mordercy, maniacy szaleni i nienawistni. Od starożytności do czasów współczesnych. Cz. 1, red. Grażyna Szadkowska. Warszawa: Bellona.

Chilvers Ian, Osborne Harold. 2002. Oksfordzki leksykon sztuki, pł. Halina Andrzejewska. Warszawa: Arkady.

Cieśla Maria. 1987. „«Beatryks Cenci» – czerwona tragedia”. Ruch Literacki 1.

German Ritz. 2009. Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania. W Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. Mikołaj Sokołowski, Jarosław Ławski. Białystok–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Hawthorne Nathaniel. 1984. Marmurowy faun albo romans o hrabim Monte Beni, pł. Maria Kaniowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich. 1964. Wykłady o estetyce. T. 1, pł. Janusz Grabowski, Adam Landman. Warszawa: PWN.

Kohler Michael. 1998. Shelley in Chancery: The Reimagination of the Paternalist State in «The Cenci». „Studies in Romanticism” 37: 545-589.

Kowalczykowa Alina. 1997. Dramat i teatr romantyczny. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Lacanau Eric, Paolo Luca. 1993. Grzeszni papieże. Dolce vita na dworze watykańskim w średniowieczu i renesansie, pł. Andrzej Olszewski. Gdynia: Uraeus.

Lapierre Alexandra. 2002. Artemizja. Poznań: Rebis.

Lessing Gotthold Ephraim. Hamburska dramaturgia. W Dzieła wybrane. T. 3, pł. Olga Dobijanka-Witczakowa. Warszawa: Zakład im. Ossolińskich.

Mikołajewski Jarosław. 2011. Rzymska komedia. Warszawa: Agora.

Próchnicki Włodzimierz. 1992. Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. Kraków: Universitas.

Radkiewicz Małgorzata. 2009. Beatrix Cenci – w perspektywie filmowej i genderowej. Postscriptum Polonistyczne 2.

Seward Desmond. 2003. Caravaggio. Awanturnik i geniusz, pł. Rafał Albert Galos. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Shelley Percy B. 1907. Przedmowa. W Rodzina Cencich, pł. Jan Kasprowicz. Kraków: E. Wende i Spółka.

Skuczyński Janusz. 1986. O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Weinberg Alan M. 1990. „Religion and Patriarchy in Shelley’s «The Cenci»”. Unisa English Studies (28) 1: 5-13.

Wesołowska Elżbieta. 2003. „Crudelitas” u Słowackiego na tle antycznych wzorów. W Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, red. Bogna Paprocka-Podlasiak, 304-313. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ziemba Antoni, Joanna Kilian, Agnieszka Radkowska, red. 1996. Caravaggio i różne oblicza caravaggionizmu. Wybrane obrazy z Pinakoteki watykańskiej i zbiorów polskich. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


JochemczykM. (2012). „Jest tylko Beatrycze. I właśnie jej nie ma”. Szkice do portretu Béatrice Cenci. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 131-150. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3254

Mariusz Jochemczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).