O dantejskiej wędrówce Króla-DuchaAbstrakt

The article On Dante’s migration of King-Ghost is an attempt to describe Dante’s foundations of the structure of the poem by Juliusz Słowacki. The very attempt is preceded by a characteristic of a complicated and multi-voice subject of King-Ghost whose particular aspects also manifest the traces of inspiration with The Divine Comedy. A fictional structure of the Romantic poem is dominated by the areas of Dante’s inspirations, covering not only the way of creating the characters, but also the principles governing the world presented.


Kowalczykowa Alina. 1982. Wstęp. W Krąg pism mistycznych Juliusz Słowacki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kuciak Agnieszka. 2003. Dante romantyków. Recepcja „Boskiej Komedii” u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pawlas Karolina. 2009. Dantejska wędrówka przez rapsody piekielne „Króla-Ducha” Juliusza Słowackiego. Krąg drugi – obrazy. W Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 3, red. Marek Piechota, Janusz Ryba, 50–73. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pawlikowski J. G. 1909. Studiów nad „Królem-Duchem” część pierwsza. Mistyka Słowackiego. Lwów:

Piwińska Maria. 1992. Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa: PEN.

Sokołowski Mikołaj. 2004. „Król-Duch” Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


KaiserK. (2012). O dantejskiej wędrówce Króla-Ducha. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 205-215. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3258

Karolina Kaiser 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).