All exclusive. Retrorynek w "Fabryce muchołapek" i "Rewersie" Andrzeja BartaAbstrakt

Apart from discussing Andrzej Bart’s prose (from Człowiek, na którego nie szczekały psy to Rewers) Marta Cuber makes a detailed analysis of several selected motifs which, according to her, are important for understanding the phenomenon of popularity the very literature experiences. Except for bringing a critical-literary reception of the first books of the author of Pociąg do podróży closer, Marta Cuber places considerations on the reasons of an increased interest with Bart after publishing Fabryka muchołapek, verifies critical opinions on Rien ne va plus, relates popularity of Fabryka muchołapek to a change that happened in Polish collective awareness after the release of Sąsiedzi by Jan Tomasz Gross. The author reads Bart’s next novel, i.e. Rewers, differently. She is interested in relations that prose has with the aesthetics of retro and vintage, as well as the movie based on Bart’s novel directed by Borys Lankosz. Instead of conclusions, Marta Cuber proposes a synthesis of motifs particularly often exposed by the writer. The case in point is food consumed by the characters, menu, culinary recipes and dishes. Basically, Marta Cuber pays attention to relations between Andrzej Bart’s works and the past, and their aesthetic-factographic value.


Baudrillard Jean. 2005. Historia – scenariusz w stylu retro. W Symulakry i symulacja, pł. Sławomir Królak, 57-63. Warszawa: Sic!.

Certeau Michel de. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, pł. Katarzyna Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Conrad Mark T. 2007. The philosophy of the neo-noir. Kentucky.

Czapliński Przemysław. 2009. Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności. W Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska. Poznańskie Studia Polonistyczne.

Guffey Elizabeth. 2006. The Culture of Revival. Londyn: Reaktion Books.

Nowacki Dariusz. 1993. „Czy Bart lektury wart?”. FA-art 1 (11): 76-78.

Sokołowska Katarzyna. 2011. „Metafora i etyka w narracjach o Holokauście. Literackość Odzyskana” . Śląskie Studia 1 (1): 121-130.

Szacka Barbara. 2012. „Jak opowiadamy przeszłość?”. Tygodnik Powszechny 683: 55.

Uniłowski Krzysztof. 2002. Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


CuberM. (2012). All exclusive. Retrorynek w "Fabryce muchołapek" i "Rewersie" Andrzeja Barta. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 241-255. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3261

Marta Cuber 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).