Poza Walden. Monografia nieprzyjaznaAbstrakt

Starting from Thoreau’s division into knowledge understood as a dictionary and biography, a discussion of a book Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata by Tadeusz Sławek places it in the context of deconstruction and a poststructuralist turn of the theory. At the same time, however, it shows that Sławek’s easily-recognizable and consistent style is not a result of a simple recapturing of categories worked out by J. Derrida (e.g. a margin, a responsible answer, a varying repetition, and, above all, friendship), but their far-reaching interpretation, as a result of which they take on a new community-creative character, going beyond a deconstructivist self-referentiality and the so called ethic criticism inscribing into the current.


Bogalecki Piotr. 2007. „Literaturoznawstwo jako roz-twarzanie. Problem podwójnego autorstwa w tekstach Tadeusza Rachwała i Tadeusza Sławka”. Przestrzenie Teorii 7.

Hadot Pierre. 1992. Ćwiczenia duchowe. W Filozofia jako ćwiczenie duchowe, pł. Piotr Domański. Warszawa: IFiS PAN.

Kurska Anna. 1989. Fragment romantyczny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Markowski Michał Paweł. 2003. Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Kraków: Homini.

Paszek Jerzy. 2007. „Ot korab, a barok to!”. Opcje 1 (66).

Sławek Tadeusz. 2001. U-bywać: człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sławek Tadeusz. 2009. Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


BogaleckiP. (2012). Poza Walden. Monografia nieprzyjazna. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 275-281. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3264

Piotr Bogalecki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).