Bolesna utrata własnej mitologii. Jeszcze o "Niesamowitej Słowiańszczyźnie" profesor Marii JanionAbstrakt

The book, conceived of as a shock, unrest and provocation will certainly not cause an intellectual earthquake. Only one sentence will be remembered: “Yes to Europe, but together with our dead people” instead of a more serious wondering, a no-nonsense discussion, a breakthrough in our self-perception, our history, instead of thinking about a painful loss of our own mythology, instead of making conclusions from the neighbourhood and an “inappropriate” (or irreversible) baptism.


Bugajski Leszek. 2007. „Powrót na Wschód”. Twórczość 5: 113.

Freud Sigmund. 1997. Pisma psychologiczne, pł. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Jakóbczyk Jan. 2007. „Niesamowita/ samowita Maria Janion”. Nowa Polszczyzna. Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego 4: 59-60.

Janion Maria. 2006. Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kitliński Tomasz. 2001. Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej. Kraków: Aureus.

Kozicki Marek. 2006. „Praiły naszej duszy narodowej”. Dekada Literacka 6 (220): 82-86.

Kristeva Julia. 1980. Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection. Paris: Édition Seuil.

Lektor. 2006. „Polska opowiedziana na nowo”. Tygodnik Powszechny 52 (2998): 21.

Markiewicz Henryk, Andrzej Romanowski. 2005. Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów

polskich i obcych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Siedlaczek-Mikoda Mirella. 2007. „Alternatywna historia Polski?” Śląsk 4 (138): 72.

Tazbir Janusz. 2007. „Cienie zapomnianych przodków”. Tygodnik Powszechny 3 (3002): 8-9.

Wichrowska Elżbieta Z. 2007. „Skąd złe przyszło do Polski”. Nowe Książki 7: 44-45.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


PiechotaM. (2012). Bolesna utrata własnej mitologii. Jeszcze o "Niesamowitej Słowiańszczyźnie" profesor Marii Janion. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 283-290. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3265

Marek Piechota 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).