Z krytyki pewnych interpretacjiAbstrakt

The centre of attention of the author’s review of Balladyny i romanse is a narrative strategy, the main feature of which is avoiding the effect of subordination of any sending authority. Karpowicz, by means of numerous parables, presents a series of opinions on the collapse of the modern culture functioning within the frame of today’s discourse, and, at the same time, introduces the tools allowing for a critical reception of the very points of view to the text. In effect, the novel combines the values of an interesting plot and a philosophical-sociological study, which proves its high quality, an ironically oriented metaprose.


Barthes Roland. 1999. „Śmierć autora”, pł. Michał Paweł Markowski. Teksty Drugie 1-2.

Barthes Rolnad. 1998. „Od dzieła do tekstu”, pł. Michał Paweł Markowski. Teksty Drugie 6: 194.

Baudrillard Jean. 2005. O uwodzeniu, pł. Janusz Margański. Warszawa: Sic!.

Deleuze Gilles. 1997. Różnica i powtórzenie, pł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Foucault Michel. 1977. Archeologia wiedzy, pł. Andrzej Siemek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hammon Philippe. 1983. „Ograniczenia dyskursu realistycznego”, pł. Z. Jamrozik. Pamiętnik Literacki 1 (74): 234.

Mickiewicz Adam. 2000. O poezji romantycznej. W Idee programowe romantyków polskich. Antologia, red. Alina Kowalczykowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Scholes Robert. 1983. Metaproza. W Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, pł. Jarosław Anders, red. Zbigniew Lewicki. Warszawa: Czytelnik.

Uniłowski Krzysztof. 1999. Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wittgenstein Ludwig. 1997. Traktat logiczno-filozoficzny, pł. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


SłomakI. (2012). Z krytyki pewnych interpretacji. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 307-314. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3268

Iwona Słomak 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).