Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznejAbstrakt

The author of the article concentrates on the relationship between the father figure, the law of a father and political identities in a postcommunist and Western Europe. The argument is grounded in a psychoanalytical discourse, particularly in Jacques Lacan’s conceptualizations (and his followers), concerning an imaginary and symbolic order, an incoherent symbolic field and tension between an ideal ego and ego ideal.


Freud Sigmund. 1998. Kultura jako źródło cierpień, pł. Robert Reszke. W Pisma społeczne. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 1998. Psychologia zbiorowości i analiza „ja”, pł. Robert Reszke. W Pisma społeczne. Warszawa: KR.

Holton J. E. 2010. Marek T. Cycero. W Historia filozofii politycznej, Leo Strauss, Joseph. Cropsey, Piotr Nowak, Mikołaj Wiśniewski. Warszawa: Fronda pl.

Lacan Jacques. 1966. Écrits. Paris: Éditions du Seuil.

Sloterdijk Peter. 2008. Krytyka cynicznego rozumu, pł. Piotr Dehnel. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Žižek Slavoj. 2003. Patrząc z ukosa, pł. Janusz Margański. Warszawa: KR.

Zupančič Alenka. 2008. The odd one inn. On comedy. Cambridge: The MIT Press.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


LederA. (2013). Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 153-160. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3285

Andrzej Leder 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).