Upiorna wersja tradycji czy romans rodzinny. Rymkiewicz i Bloom – paralelaAbstrakt

The sketch presents a parallel nature of the conception of literary tradition by Jarosław Marek Rymkiewicz, and the conception of the influence by Harold Bloom. Both books: Rymkiewicz’s Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie and Bloom’s The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry appeared at the same time, namely at the end of the 1960s. The author of the sketch points to the similarities of both conceptions, showing the dependence of contemporary writers on their predecessors that are considered as “living” in the overtime duration of Tradition. She also points to the differences deriving from different inspirations by psychoanalytic conceptions, that is, Jung’s theory in the case of Rymkiewicz and Freud’s theory in the case of Bloom.


Bielik‑Robson Agata. 2002. Sześć dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczości. W Lęk przed wpływem. Teoria poezji, Harold Bloom, 201-239. Kraków: Universitas.

Bloom Harold. 2002. Lęk przed wpływem. Teoria poezji, pł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster. Kraków: Universitas.

Błoński Jan. 1978. Czym był, czym mógł być klasycyzm. W Odmarsz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Janion Maria. 2000. Gorączka romantyczna. Kraków: Universitas.

Kwiatkowski Jerzy. 1995. Sprawa Jarosława Marka Rymkiewicza. W Magia poezji. O poetach polskich XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Maciejewski Marian. 1998. Mickiewiczowskie „czucia wieczności” (czas i przestrzeń w liryce lozańskiej). W Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, red. Marian Stala. Kraków: Universitas.

Man Paul de. 2003. „Harolda Blooma Lęk przed wpływem”, pł. Marcin Szuster. Literatura na Świecie 9-10.

Przybylski Ryszard. 1978. To jest klasycyzm. Warszawa: Czytelnik.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 1967. Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie. Warszawa: PIW.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 1989. Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa: Czytelnik.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 2009. Rozmowy polskie w latach 1995-2008. Warszawa: Sic!

Valéry Paul. 1971. Estetyka słowa. Szkice, pł. D. Eska, A. Frybesowa. Warszawa: PIW.

Wojda Dorota. 2008. „Zjadanie umarłych. Tradycja według Jarosława Marka Rymkiewicza”. Kronos 2.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


Dembińska-PawelecJ. (2013). Upiorna wersja tradycji czy romans rodzinny. Rymkiewicz i Bloom – paralela. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 281-296. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3300

Joanna Dembińska-Pawelec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).