Start, czyli powrót. Wokół Międzywojnia Jana BrzękowskiegoAbstrakt

Międzywojnie (1982) by Jan Brzękowski is a novel situating itself in the current of the “genealogy of avant-garde”. The writer, like other authors from the circle of the First Avant-garde, returns to his youth times, though the very return is determined by not only a nostalgic impulse, but also certain bitterness, deriving from the impossibility to find a place in the literary environment in emigration. Międzywojnie is at the same time a summary of his experiences and artistic achievements so far. The first part of the work, entitled Start is a flourishingly outlined portrait of generation entering adulthood alongside gaining independence by Poland, and a peculiar spiritual biography showing the basis of experiences of generation from which the authors from the circle of the “Nowa Sztuka” came. The second part, on the other hand, Collegium Novum, constitutes the continuation of earlier prose experiments by Brzękowski who, returning to strategies and solutions proposed a few decades earlier, wanted to underline not only their significance, but also up-to-dateness.


Gelfant Blanche. 1994. The American City Novel. Norman.

Majerski Paweł. 2001. Boczny tor awangardowego eksperymentu. O powieściach Jana Brzękowskiego. W Odmiany awangardy. Katowice: Ego.

Wójtowicz Aleksander. 2010. Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


WójtowiczA. (2013). Start, czyli powrót. Wokół Międzywojnia Jana Brzękowskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 297-310. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3301

Aleksander Wójtowicz 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).