Nimis poeta. Obraz grafomana w dawnej epigramatyceAbstrakt

The article discusses the issue of talentless writing as a topic of epigrams in both the Ancient and the Old-Polish literature. The text is an attempt to examine the emergence of the talentless writer motif in old epigrammatic literature, its subsequent persistence and its relation to the concept of poetry and the poet that prevailed in epigrammatic poetry of the era as well as in the contemporary literary theory that discussed the genre. The article reconstructs the positive model of epigrammatic poetry which emerges from epigrams about bad poets and shows how the authors relate to this model when writing about their own poetry, what shortcomings they see in their work and how they try to justify themselves in the poems addressed to their readers or critics. In order to present the problem comprehensively and answer the pertinent questions, the analysis focuses on epigrams of less-known writers such as Jan Daniecki, Albert Ines, Józef Epifani Minasowicz or Adam Łabęcki, though the leading epigrammatists of the Old-Polish period, Wespazjan Kochowski and Wacław Potocki, were also included.


Bodniak Stanisław. 1928. „Zaginione fraszki Jana Danieckiego”. Pamiętnik Literacki 4: 562-567.

Czechowicz Agnieszka. 2008. Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Gawiński Jan. 2005. Dworzanki, albo epigrammata polskie. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Głażewski Jacek. 2008. W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Michałowska Teresa. 1974. Staropolska teoria genologiczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Mikulski Tadeusz. 1933. Ród Zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej. Kraków: Kasa im. J. Mianowskiego.

Pelc Jan. 2001. Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piskała Magdalena. 2009. Epigramat jako gatunek literacki w pracach teoretycznych XVI i XVII. W Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, 42-48. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Sarnowska Elżbieta. 1996. Główne problemy „Poetyki” Juliusza Cezara Scaligera. W Studia Estetyczne. T. 3., 144-162. Warszawa: PWN.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta. 1974. Droga na Parnas. Problemy staropolskiej wiedzy o poezji. Wrocław:Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta. 1990. Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku. W Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia, 124-144. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Selden Daniel. 2007. Caveat lector: Catullus and the Rhetoric of Performance. W Oxford readings in classical studies, red. J.H. Gaisser. Oxford University Press.

Szelest Hanna. 1963. Marcjalis i jego twórczość. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szmydtowa Zofia. 1964. O księdze I „Poetyki” Sarbiewskiego. W Poeci i poetyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


PiskałaM. (2013). Nimis poeta. Obraz grafomana w dawnej epigramatyce. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 175-191. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3316

Magdalena Piskała 
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).