Dokąd może zaprowadzić jeden wiersz barokowego poety?Abstrakt

The review underlines the cognitive and aesthetic values of Małe folio (historia jednego wiersza), a book by Mrowcewicz who interprets the poem Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim by Daniel Naborowski in many ways. The researcher contrasted the poem by a Polish poet with the French original by Honorat de Porcheres Laugier, pointed to significant differences between the texts, and derived European contexts from both works. Bringing the characters of the poem closer, Mrowcewicz used unpublished sources, and successfully chose illustrations presenting the people and events in question. The review paid attention to archive records concerning the English princess to be found in Radziwiłł’s property that Mrowcewicz did not use. The author of Małe folio, in his essayistic form, offers readers interesting research hypotheses concerning Naborowski’s contacts with Shakespeare, a magic garden of the Brotherhood of Rose’s Knight in Heidelberg, as well as Radziwiłł’s connections with European courts, which has not been the subject of academic reflections so far, and constitutes a great value of the publication.


Borowski Andrzej. 1992. Daniel Naborowski – wiersze wybrane. W Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. T. 1., red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała, 286-288. Kraków: Universitas.

Chemperek Dariusz. 1998. „Umysł przecięz swojego toru nie wybiega”. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego. Lublin: UMCS.

Falęcka Barbara. 1983. Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gruchała Janusz S. 2002. Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki. Kraków: Universitas.

Grześkowiak R. 2008. Kanon. Klucz do oznaczania wierszy Daniela Naborowskiego. W Daniel Naborowski. Krakowianin, Litwin, Europejczyk, red. K. Gajdka, K. Follprecht, 9-26. Katowice.

Mrowcewicz Krzysztof. 1994. Skamieniała langusta i suszony kameleon – o panegirykach Daniela Naborowskiego. W Literatura i instytucje w dawnej Polsce, red. Hanna Dziechcińska. Warszawa: Semper.

Mrowcewicz Krzysztof. 2005. Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm, manieryzm, barok. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Mrowcewicz Krzysztof. 2011. Małe folio (historia jednego wiersza). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


JarczykowaM. (2013). Dokąd może zaprowadzić jeden wiersz barokowego poety?. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 301-308. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3324

Mariola Jarczykowa 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).