Historia zwłok Łazarza – wskrzeszenie dzieła literackiegoAbstrakt

The article deals with a metaphor of resurrection, used by Francis Bacon to describe the desire of bringing back the Literary Spirit (genius literarius) of former ages. An attempt to revive a literary work by the historian is compared to the story of Lazarus, brought back to life by Christ four days after laying his body to the grave. Although it is impossible for a literary scientist to assume the position of God, he – despite his limited abilities – recovers the work from the non-existence of time and memory, waking it up from a long slumber. The article touches on issues of specificity of revival language, authority over literature, as well as the existence of its limits, as is the case with the relation “dead – alive”. The context of the biblical narrative on Lazarus’ existence are poems of Jarosław Marek Rymkiewicz. The purpose of the article is undertaking a possible history of literature project, using the resurrected as an example. It is also an attempt of deliberating over the permanence of literature.


Dembińska-Pawelec Joanna. 2010. „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Greenblatt Stephen. 2006. Czym jest historia literatury?, pł. K. Kwapisz-Williams. W Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Kraków: Universitas.

Jankélévitch Vladimir. 2010. Quoddité jest niezniszczalna. W Wymiary śmierci, red. Stanisław Rosiek., brak-stron Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Jauss Hans Robert. 1988. Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, pł. K. Krzemieniowa. W Studia z teorii literatury: archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego” T. 2., red. Kazimierz Bartoszyński, Michał Głowiński, Henryk Markiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lakoff George, Mark Johnson. 2010. Metafory w naszym życiu, pł. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Aletheia.

Muschg Walter. 2010. Przedmowa do wydania drugiego. W Tragiczne dzieje literatury, pł. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia.

Rosiek Stanisław. 1997. Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Sławiński Janusz. 1992. Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: PEN.

Szkłowski Wiktor. 1970. Wskrzeszenie słowa, pł. F. Siedlecki. W Rosyjska szkoła stylistyki, red. Maria Renata Mayenowa, Zygmint Saloni. Warszawa: PIW.

Walas Teresa. 1993. Czy możliwa jest inna historia literatury? Kraków: Universitas.

Woźniak-Łabieniec Marzena. 2002. Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Kraków: Arcana.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Chwolik, D. (2014). Historia zwłok Łazarza – wskrzeszenie dzieła literackiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 87-99. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3337

Dominik Chwolik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska