Koniec (wielkiej) historii literatury narodowej. Od narracji nacjocentrycznej do małych kanonówAbstrakt

The author of the article poses a thesis on an end of the model of national literature, which dominated in the People’s Republic of Poland, and replacing narratives aimed at creating a stiff national discourse by the so-called “small canons” and “small narratives”. The article consists of a theoretical and a practical parts. In the first one, the author describes a shift from great narratives, consolidating a nation, to small narratives, supported by pan-national, humanistic, and comparative literary canons. In the practical part, Mikołajec interprets Ondraszek by Gustaw Morcinek, poems by Paweł Kubisz, and Pierwsza polka by Horst Bienek. He indicates that the foundation for opening a perspective of a new community in these books – an open community – is a paradoxical, universalist thinking, built upon Marxist and Hegelian understanding of history, and Christian ethics.


Budzyk K. 1987. O przedmiocie badań historycznoliterackich. W Problemy teorii literatury. Seria 1, red. Henryk Markiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Cioran Emil. 1997. Historia i utopia, pł. Marek Bieńczyk. Warszawa: IBL PAN.

Confino Alon, Peter Fritzsche. 2002. Introduction: Noises of the Past. W The Work of Memory: New Direction in the Study of German Society and Culture. Urbana: University of Illinois Press.

Halbwach Maurice. 1992. On Collective Memory. University Of Chicago Press.

Kadłubek Zbigniew. 2010. Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kadłubek Zbigniew. 2012. „Po co nam kanon”. Fabryka Silesia 1.

Rothberg Michael. 2009. Multidirectional Memory: Remembering Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford: Stanford University Press.

Sławek Tadeusz. 2006. Komparatystyka, czyli powszechność literatury. W Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów, Tadeusz Sławek, red. Zbigniew Kadłubek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


MikołajecM. (2014). Koniec (wielkiej) historii literatury narodowej. Od narracji nacjocentrycznej do małych kanonów. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 109-123. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3339

Marek Mikołajec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).