W świecie masek. Tożsamość historyka literaturyAbstrakt

The author looks at metaphors and comparisons used by researchers to describe a literature historian, utilizing a cognitivist approach – that in cognizance, metaphors serve a function analogous to our senses and like masks, they expose some features of an item. In the article, she emphasizes a multitude of masks a literature historian must wear, often forced by current paradigms, and thus – she points to a variety of the historian’s roles, which results in a blurred identity.


Ampére Jean-Jacques. 1965. O historii poezji, pł. M. Kaliska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Balcerzan Edward. 1972. Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej na materiale polskiej poezji współczesnej. Wydawnictwo Poznańskie.

Bolecki Włodzimierz. 1991. Historyk literacki i cytaty. W Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa: PWN.

Bölsche Wilhelm. 1965. Przyrodnicze podstawy poezji. Prolegomena do estetyki realistycznej, pł. T. Dmochowska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Certeau Michel de. 1973. „Tworzenie historii”, pł. H. Bortnowska. Znak 11-12.

Cysarz Herbert. 1974. Historia literatury jako nauka o duszy. Krytyka i system, pł. O. Dobijanka. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 2., Cz. 1, red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Domańska Ewa. 2005. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wydawnictwo Poznańskie.

Goffman Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego, pł. Helena Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: PIW.

Greenblatt Stephen. 2006. Czym jest historia literatury, pł. Katarzyna Kwapisz-Williams. W: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. Krystyna Kujawińska-Courtney. Kraków: Universitas.

Heck Dorota. 1997. „Wokół nowego historycyzmu”. Pamiętnik Literacki 2.

Herder Johann Gottfried. 1965. Fragmenty dotyczące nowszej literatury niemieckiej, pł. O. Dobijanka. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Herder Johann Gottfried. 1965. Fragmenty dotyczące nowszej literatury niemieckiej, pł. O. Dobijanka. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hettner Herman. 1965. Historia literatury angielskiej, pł. P. Chmielowski. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Janion Maria. 1974. Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW.

Korbut G. 1960. Historia literatury a krytyka literacka. W Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, T. 2., red. Henryk Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Lakoff George, Mark Johnson. 1988. Metafory w naszym życiu, pł. Tomasz Paweł Krzeszowski. Warszawa: PIW.

Markiewicz Henryk. 1989. Dylematy historyka literatury. W Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa: PWN.

Miłosz Czesław. 1993. Historia literatury polskiej do roku 1939, pł. Maria Tarnowska. Kraków: Znak.

Nawarecki Aleksander. 1993. Skarb w Srebrnym Jeziorze. O sztuce retorycznej Ireneusza Opackiego. W Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu, red. Tadeusz Sławek, Aleksander Nawarecki, Dariusz Pawelec. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Nycz Ryszard. 2012. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: IBL PAN.

Rosiek Stanisław. 1997. Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Skarga Barbara. 2005. Granice historyczności. Warszawa: IFIS PAN.

Sławiński Janusz. 1992. Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: PEN.

Szczęsna E. 2012. „Poetyka w dobie konwergencji”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2.

Taine Hippolyte. 1965. Historia literatury angielskiej, pł. Eliza Orzeszkowa. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 2., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tieghem Paul va. 1965. Synteza w historii literatury, pł. M. Kaliska-Przemanowska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 2., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Topolski Jerzy. 2008. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Wydawnictwo Poznańskie.

Walas Teresa. 1986. „Historia literatury jako opowieść (prolegomena)”. Ruch Literacki 5:.

Walas Teresa. 1993. Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków: Universitas.

White Hayden. 2000. Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Zawisławska Magdalena. 2011. Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziomek Jerzy. 1976. Metodologiczne problemy syntezy historycznoliterackiej. W Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Suszek, E. (2014). W świecie masek. Tożsamość historyka literatury. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 141-153. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3341

Ewelina Suszek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska