Tragiczna historia literatury – projekt (nie)szczęśliwy? Wokół koncepcji Waltera MuschgaAbstrakt

The article is an attempt to find a formula, which would allow to look at the “history of literature” category through a new perspective – based on incongruence of current paradigms with challenges of modern literature science. The author, while not undermining the hitherto achievements in this area, attempts to show that it is still possible to construct a positive project, which would allow to describe the history of literature. In order to do so, she presents the works of Walter Muschg, a German-speaking researcher, especially his epochal Tragische Literaturgeschichte, in order to deliberate on the possibility of using the “tragedy” category in works on history of literature by replacing the widespread chronological order with a spiritual one, which would function above history.


Barthes Roland. 1970. Historia czy literatura? W Mit i znak. Eseje, pł. Wanda Błońska, red. Jan Błoński. Warszawa: PIW.

Bartoszewicz Z. 1828. Historya literatury polskiej podług dzieł Bentkowskiego, Juszyńskiego, Ossolińskiego i Sołtykowicza. Wilno.

Bentkowski F. 1814. Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2. Warszawa.

Bugajski Maciej, Maria Solarska. 2009. Współczesna historia kobiet: dokonania, perspektywy, krytyka. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Chlebowski Bronisław. 1899. Wstęp. W Historya literatury polskiej. T. 1., Piotr Chmielowski Warszawa.

Chmielowski P. 1895. Zarys najnowszej literatury polskiej (1864–1894). Kraków.

Chmielowski P. 1899. Historya literatury polskiej. T. 1-6. Warszawa.

Chmielowski P. 1899. Metodyka historyi literatury polskiej. Warszawa.

Dembowski E. 1845. Piśmiennictwo polskie w zarysie. Poznań.

Domańska Ewa. 2012. Historia egzystencjalna. Warszawa: PWN.

Ginsburg Carlo. 1989. Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI wieku, pł. Radosław Kłos. Warszawa: PIW.

Janion Maria. 1974. Jak możliwa jest historia literatury? W Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW.

Janion Maria. 2000. Tragizm, historia, prywatność. Kraków: Universitas.

Jauss Hans Robert. 1976. Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze, pł. R. Handke. W Współczesna teoria badań literackich za granicą, T. 3., red. Henryk. Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kasperski Edward. 2006. Świat człowieczy: wstęp do antropologii literatury. Pułtusk-Warszawa: Aspra.

Kleiner Juliusz. 1981. Tragizm. W W kręgu teorii i historii literatury. Warszawa: PWN.

Korwin-Piotrowska Dorota. 2006. „Projekt poetyki antropologicznej”. Teksty Drugie 3.

Kosowska Ewa, red. 2005. Antropologia kultury – antropologia literatury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kosowska Ewa. 2003. Antropologia literatury: teksty, konteksty, interpretacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kosowska Ewa. 2005. „Antropologia literatury – moda czy metoda?”. Kultura i Społeczeństwo 4.

Le Roy Ladurie Emmanuel. 1988. Montaillou, wioska heretyków, pł. Ewa Dorota Żółkiewska. Warszawa: Wydawnictwo Vesper.

Łukaszewicz L. 1836. Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Kraków.

Maciejowski W.A. 1830. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. Warszawa.

Majorkiewicz J. 1850. Historya, literatura, krytyka: literatura polska w rozwinięciu historycznem. Warszawa.

Markiewicz Henryk. 1986. „Dylematy historyka literatury”. Pamiętnik Literacki 4.

Nycz Ryszard. 2010. Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków: Universitas.

Perrot Michelle. 2009. Moja historia kobiet, pł Marta Szafrańska-Brandt. Warszawa: Pax.

Sobieraj Tomasz. 2011. Formacyjny charakter „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego”. Rocznik Słupski 9.

Spasowicz W. 1882. Dzieje literatury polskiej, pł. S. Czarnowski, A. Bem. Warszawa.

Syrokomla W. 1875. Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII wieku. T. 1-3. Warszawa.

Tarnowski S. 1900-1907. Historya literatury polskiej. T. 1-6. Kraków.

Walas Teresa. 1993. Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków: Universitas.

Wellek Rene. 1988. „Upadek historii literatury”, pł. G. Cendrowska. Pamiętnik Literacki 3.

White Hayden. 2010. Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, pł. Marek Wilczyński. W Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Widmer U. 2010. Tragiczne dzieje literatury Waltera Muschga. W Tragiczne dzieje literatury, Walter Muschg, pł. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia.

Wiszniewski M. 1840-1857. Historya literatury polskiej. T. 1-9. Kraków.

Wójcicki K.W. 1879. Historya literatury polskiej w zarysach dla młodzieży. Warszawa.

Wrzosek Wojciech. 1995. Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Wrocław: Leopoldinum.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Wycykał, M. (2014). Tragiczna historia literatury – projekt (nie)szczęśliwy? Wokół koncepcji Waltera Muschga. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 155-170. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3342

Monika Wycykał 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora