Długi cień TolkienaAbstrakt

In the review of the book W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku by Tomasz Z. Majkowski, the author argues its theses, indicating at significant shortcomings of the publication. At the same time, he presents his own ideas on fantasy convention research. He points to important categories of research of novels written in this style, not included by Majkowski: the relation to mythologies and the necessity of utilizing the history of ideas, should one want to create its historical and literary compendium.


Barthes Roland. 1997. Przyjemność tekstu, pł. A. Lewańska. Warszawa: KR.

Bruner Kurt, Jim Ware. 2003. Znaleźć Boga we „Władcy Pierścieni”, pł. J. Gorecka-Kalita. Kraków: WAM.

Campbell Joseph. 2001. The Masks of God: Creative Mythology. London: Penguin Books.

Eliade Mircea. 1996. Traktat o historii religii, pł. Jan Wierusz-Kowalski. Warszawa: Książka i Wiedza.

Eliade Mircea. 1998. Mit wiecznego powrotu, pł. Krzysztof Kocjan. Warszawa: KR.

Głowiński Michał. 1973. Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa: PIW.

Kaczor Katarzyna. 2006. Geralt, czarownice i wampir: recykling Andrzeja Sapkowskiego. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Kładź-Kocot Marta. 2012. Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Stanisława Lema. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Lévi-Strauss Claude. 1980. The Origin of Table Manners. Introduction to a Science of Mythology: 3, pł. John Weightman, Doreen Weightman. New York: Harper & Row.

McHale Brian. 2012. Powieść postmodernistyczna, pł. Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oramus Dominika. 2010. O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Pearce Joseph, red. 2003. Tolkien. Księga pamiątkowa, pł. Joanna Kocot. Poznań: Zysk i S-ka.

Pearce Joseph. 2001. Tolkien: człowiek i mit, pł. Joanna Kokot. Poznań: Zysk i S-ka.

Roszczyńska Magdalena. 2009. Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szyjewski Andrzej. 2004. Od Valinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena. Kraków: Wydawnictwo M.

Trębicki Grzegorz. 2009. Fantasy. Ewolucja gatunku. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


GołuńskiM. (2014). Długi cień Tolkiena. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 261-268. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3352

Mirosław Gołuński 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).